Benzchacha
ดู Blog ทั้งหมด

ประกาศแต่งตั้งให้คุณอมร มีมะโนเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

เขียนโดย Benzchacha

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา มีผู้สื่อข่าวรายงานว่านายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงนามในคำสั่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 12/2564 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุว่า ตามที่ได้มีประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายอนุชา นาคาศัย เป็นรัฐมนตรี ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ตามประกาศวันที่ 5 สิงหาคม พุทธศักราช 2563

เพื่อให้การบริหารราชการและการปฏิบัติราชการตามนโยบายรัฐบาล และการปฏิบัติราชการตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายและมอบอำนาจให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี สามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ จึงแต่งตั้ง อมร มีมะโน เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

โดยให้แต่งตั้ง อมร มีมะโน มีอำนาจหน้าที่ เพื่อให้คำปรึกษาและเสนอแนะต่าง ๆ ซึ่งพิจารณาว่าเป็นประโยชน์ในการบริหารงานราชการและปฏิบัติหน้าที่ตามที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมอบหมาย รวมทั้งให้มีอำนาจติดตามและประสานงานในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น