Benzchacha
ดู Blog ทั้งหมด

ประวิติ และ หน้าที่การทำงานของ ดร.อมร มีมะโน ในฐานะนักการเมืองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

เขียนโดย Benzchacha

ดร.อมร มีมะโน เป็นผู้ก่อตั้ง บริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จํากัด(มหาชน) และบริษัทในเครือ AJ Group ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เพชรน้ำหนึ่ง จิวเวลรี่ จำกัด ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แคป แอดวานซ์จำกัดเป็นนักธุรกิจที่มีชื่อเสียงในประเทศไทยรู้จักกันในนามผู้ก่อตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้ายี่ห้อ AJ ที่ประสบความสาเร็จและรู้จักกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันและเคยได้รับบทบาทหน้าที่สําคัญทางการเมืองมากมาย เช่น ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี ที่ปรึกษารัฐมนตรีหลายสมัยรวมถึงที่ปรึกษารองประธานรัฐสภา สภานิติบัญญัติ และสภาผู้แทนราษฎรอีกหลายคณะ ทั้งยังได้รับพระราชทานปริญญาบัตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รับพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยิ่งมงกุฎไทยชั้นท่ี 5 เบญจมาภรณ์ (บ.ม.) จากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา – ภูมิพลอดลุยเดช (รัชกาลท่ี9) ได้รับเลือกใหเ้ป็นคนไทยตัวอย่างปี 2561 เป็นบคุคลต้นแบบแห่งปี

ประวัติทางการเมือง ดร.อมร มีมะโน

ประวัติทางการเมือง

อดีตคณะทำงานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี (ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ)

อดีตคณะทำงานประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี (ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์)

อดีตที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (ฯพณฯ รองนายกรัฐมนตรี พินิจ จารุสมบัติ)

อดีตที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ (ฯพณฯ รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ ผศ.ดร.ไตรรงค์ สุวรรณคีรี)

อดีตที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีด้านประชาสัมพันธ์ (ฯพณฯ รองนายกรัฐมนตรีด้านประชาสัมพันธ์ ผศ.ดร.ไตรรงค์ สุวรรณคีรี)

อดีตที่ปรึกษากิตติมศักดิ์รองประธานรัฐสภา (ฯพณฯ พ.อ.ดร.อภิวันท์ วิริยะชัย)

อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (ฯพณฯ นายพินิจ จารุสมบัติ)

อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ฯพณฯ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์)

อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงต่างประเทศ (ฯพณฯ นายปรีชา เลาหพงศ์ชนะ)

อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (ฯพณฯ นายปรีชา เลาหพงศ์ชนะ)

อดีตที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร

อดีตที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา สภาผู้แทนราษฎร

อดีตที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำคณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจ สภานิติบัญญัติ

ตำแหน่งทางสังคม

นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมการค้าสัมพันธ์ไทย-จีน

ประธานกิตติมศักดิ์ สมาคมเส้นทางสายไหมจีน-ประเทศไทย

ประธานกิตติมศักดิ์ ศูนย์วิจัยเส้นทางสายไหม (ประเทศไทย)

นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย

นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมนักธุรกิจยุคใหม่ ไทย-จีน

นายกสมาคมกิตติมศักดิ์ สมาคมจีนเก๊กเอี๊ยแห่งประเทศไทย

อุปนายก สมาคมตระกูลล้อแห่งประเทศไทย


 

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น