แจ้งปิดการให้บริการ

ระบบ My.iD จะปิดให้บริการบางส่วนภายในปี 2021 รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

 เกมทดสอบ
มาเล่นตอบคำถามเกมทดสอบสนุกๆกับเรากันดีกว่า
เกมทดสอบ
29

ลองสนามสอบ ชุดที่ 2 : ท้องถิ่นภาค ก.(ปี 2563)

มีคำถาม 80 ข้อ ( สร้าง 11 ม.ค. 65 )
มีเพื่อนมาเล่น 14 คน
เล่นเกมนี้
ลองสนามสอบ : ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และThailand 4.0

มีคำถาม 55 ข้อ ( สร้าง 2 ม.ค. 64 )
มีเพื่อนมาเล่น 35 คน
เล่นเกมนี้
ลองสนามสอบ : ความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม (ชุดที่ 2)

มีคำถาม 40 ข้อ ( สร้าง 2 ม.ค. 64 )
มีเพื่อนมาเล่น 23 คน
เล่นเกมนี้
ลองสนามสอบ : ความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม (ชุดที่ 1)

มีคำถาม 50 ข้อ ( สร้าง 2 ม.ค. 64 )
มีเพื่อนมาเล่น 27 คน
เล่นเกมนี้
ลองสนามสอบ ชุดที่ 1 : แนวข้อสอบเก่า (ปี 2562)

มีคำถาม 95 ข้อ ( สร้าง 27 ธ.ค. 63 )
มีเพื่อนมาเล่น 29 คน
เล่นเกมนี้
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 (ชุดที่ 2)

มีคำถาม 30 ข้อ ( สร้าง 26 ธ.ค. 63 )
มีเพื่อนมาเล่น 15 คน
เล่นเกมนี้
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 (ชุดที่ 1)

มีคำถาม 60 ข้อ ( สร้าง 26 ธ.ค. 63 )
มีเพื่อนมาเล่น 14 คน
เล่นเกมนี้
ลองสนามสอบ : ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3 (Conversation and Reading)

มีคำถาม 45 ข้อ ( สร้าง 24 ธ.ค. 63 )
มีเพื่อนมาเล่น 16 คน
เล่นเกมนี้
ลองสนามสอบ : ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2 (Grammar and Vocabulary)

มีคำถาม 80 ข้อ ( สร้าง 24 ธ.ค. 63 )
มีเพื่อนมาเล่น 6 คน
เล่นเกมนี้
ลองสนามสอบ : ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1

มีคำถาม 30 ข้อ ( สร้าง 19 ธ.ค. 63 )
มีเพื่อนมาเล่น 96 คน
เล่นเกมนี้
พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

มีคำถาม 20 ข้อ ( สร้าง 19 ธ.ค. 63 )
มีเพื่อนมาเล่น 23 คน
เล่นเกมนี้
พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

มีคำถาม 35 ข้อ ( สร้าง 19 ธ.ค. 63 )
มีเพื่อนมาเล่น 24 คน
เล่นเกมนี้
สรุป : พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (หมวด 4)

มีคำถาม 45 ข้อ ( สร้าง 6 ธ.ค. 63 )
มีเพื่อนมาเล่น 10 คน
เล่นเกมนี้
พรบ. ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 2)

มีคำถาม 30 ข้อ ( สร้าง 5 ธ.ค. 63 )
มีเพื่อนมาเล่น 9 คน
เล่นเกมนี้
พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 5) พ.ศ 2562

มีคำถาม 60 ข้อ ( สร้าง 5 ธ.ค. 63 )
มีเพื่อนมาเล่น 5 คน
เล่นเกมนี้
พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (หมวด 3)

มีคำถาม 20 ข้อ ( สร้าง 28 พ.ย. 63 )
มีเพื่อนมาเล่น 14 คน
เล่นเกมนี้
พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (หมวด 2)

มีคำถาม 20 ข้อ ( สร้าง 28 พ.ย. 63 )
มีเพื่อนมาเล่น 11 คน
เล่นเกมนี้
พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (หมวด 1)

มีคำถาม 20 ข้อ ( สร้าง 26 พ.ย. 63 )
มีเพื่อนมาเล่น 17 คน
เล่นเกมนี้
พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (หมวดที่ 4)

มีคำถาม 15 ข้อ ( สร้าง 24 พ.ย. 63 )
มีเพื่อนมาเล่น 12 คน
เล่นเกมนี้
พรบ. ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)

มีคำถาม 12 ข้อ ( สร้าง 24 พ.ย. 63 )
มีเพื่อนมาเล่น 10 คน
เล่นเกมนี้
พรบ. สภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2562 (ฉบับที่ 7)

มีคำถาม 38 ข้อ ( สร้าง 23 พ.ย. 63 )
มีเพื่อนมาเล่น 16 คน
เล่นเกมนี้
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 (ชุดที่ 2)

มีคำถาม 50 ข้อ ( สร้าง 23 พ.ย. 63 )
มีเพื่อนมาเล่น 8 คน
เล่นเกมนี้
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 (ชุดที่ 1)

มีคำถาม 50 ข้อ ( สร้าง 22 พ.ย. 63 )
มีเพื่อนมาเล่น 13 คน
เล่นเกมนี้
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 8 พ.ศ.2553 (ชุดที่ 2)

มีคำถาม 25 ข้อ ( สร้าง 24 ต.ค. 63 )
มีเพื่อนมาเล่น 16 คน
เล่นเกมนี้
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 8 พ.ศ.2553 (ชุดที่ 1)

มีคำถาม 45 ข้อ ( สร้าง 21 ต.ค. 63 )
มีเพื่อนมาเล่น 191 คน
เล่นเกมนี้
ท้องถิ่นขั้นเทพ รัฐธรรมนูญ 2560

มีคำถาม 85 ข้อ ( สร้าง 5 ต.ค. 63 )
มีเพื่อนมาเล่น 10 คน
เล่นเกมนี้
พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (หมวดที่ 3)

มีคำถาม 20 ข้อ ( สร้าง 13 พ.ค. 63 )
มีเพื่อนมาเล่น 111 คน
เล่นเกมนี้
พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (หมวดที่ 2)

มีคำถาม 12 ข้อ ( สร้าง 8 พ.ค. 63 )
มีเพื่อนมาเล่น 70 คน
เล่นเกมนี้
พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (หมวดที่ 1)

มีคำถาม 30 ข้อ ( สร้าง 27 มี.ค. 63 )
มีเพื่อนมาเล่น 251 คน
เล่นเกมนี้