รวมคำที่มักเขียนผิด

ตอนที่ 36 : หมวด ศ.

  • เนื้อหานิยายตอนนี้เปิดให้อ่าน
  • View : 468
    จำนวนคนให้กำลังใจ : 0 ครั้ง
    19 ก.ค. 53

คำที่เขียนถูก

มักเขียนผิดเป็น

หมายเหตุ

ศรัทธา, สัทธา

ศัทธา

นิยมใช้ "ศรัทธา" มากกว่า

ศศิธร

สสิธร, ศศิทร

ศศิธร หมายถึง ดวงจันทร์

ศักย์

ศักดิ์

ศักย์ ที่หมายถึง ศักย์ไฟฟ้า ศักยภาพ ใช้ ย แต่ ศักดิ์ที่กล่าวถึง ศักดินา ใช้ ด

ศัตรู

สัตรู, ศตรู

ศัพท์

ศัพย์

-ศาสตรดุษฎีบัณฑิต

-ศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต

ปริญญาเอก เช่น รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต

-ศาสตรบัณฑิต

-ศาสตร์บัณฑิต

ปริญญาตรี เช่น เศรษฐศาสตรบัณฑิต

-ศาสตรมหาบัณฑิต

-ศาสตร์มหาบัณฑิต

ปริญญาโท เช่น นิติศาสตรมหาบัณฑิต

ศิลป์, ศิลปะ

ศิลป

ใช้เป็นศัพท์โดด

ศิลปกรรม

ศิลปะกรรม

คำสมาส

ศิลปวัฒนธรรม

ศิลปะวัฒนธรรม

หากต้องการแยกคำควรใช้ "ศิลปะและวัฒนธรรม"

ศิลปวัตถุ

ศิลปะวัตถุ

คำสมาส

ศีรษะ

ศรีษะ

ศึกษานิเทศก์

ศึกษานิเทศ, ศึกษานิเทศน์

โศกนาฏกรรม

โศกะนาฏกรรม, โศกนาฎกรรม

ใช้ ฏ ปฏัก

โศกศัลย์

โสกศัลย์, โศกสันต์

โศกเศร้า

โสกเศร้า

ไศล

ไสล, ศไล

หมายถึง เขาหิน

 

84 ความคิดเห็น