Profile
1 รูปถ่ายและชื่อเท่ๆของคุณ bammpt

รูปทั้งหมดของฉันจากการ Tag

2 นี่แหละตัวฉัน

ชื่อเล่นแบม
3 คำที่คือตัวฉัน "อ้วน" , "อ้วน" , "อ้วน"
การเรียน
งานอดิเรก
นิยามของฉัน
เป้าหมายชีวิต
อดีต
ปัจจุบัน
อนาคตอยากให้พ่อแม่ภูมิใจ
คติประจำใจ
สิ่งที่ดีที่สุด
ภาพยนตร์ที่ชอบ
ดนตรีที่ชอบ
หนังสือที่ชอบ
อาหารที่ชอบช็อคโกแลต
กีฬาที่ชอบ
ชอบทำอะไรใน Dek-D
อยากแอบบอกคนๆนั้นว่า

3 ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ-สกุล ไม่แสดง
วันเกิด ไม่แสดง
เพศ หญิง