ความสัมพันธ์ของระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์
ตอนก่อนหน้า

ความสัมพันธ์ของระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์
เกริ่นเรื่อง: โดย อาจาร์ย สุกัญญา เพ็ชรประดับ
11 ธ.ค. 54 , View: 71105 , Post : 27


   ความสัมพันธ์ของระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์
   การทำงานของทุกระบบในร่างกาย ซึ่งได้แก่ ระบบย่อยอาหาร ระบบหมุนเวียนเลือดระบบหายใจ ระบบขับถ่าย ระบบน้ำเหลือง ระบบภูมิคุ้มกัน ระบบประสาท ระบบสืบพันธุ์ระบบโครงกระดูก และระบบกล้ามเนื้อ จะต้องทำงานสัพันธ์กัน จึงจะทำให้การเจริญเติบโตของมนุษย์เป็นไปตามปกติ
   
   ความเกี่ยวข้องของระบบต่างๆ ในร่างกาย
การทำงานของระบบต่างๆ ในร่างกายจะต้องประสานสัมพันธ์กันอยู่ตลอดเวลา จึงทำให้มนุษย์สามารดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติ ซึ่งความเกี่ยวข้องของระบบต่างๆ ในร่างกายมีดังตัวอย่างต่อไปนี้
   
   1.การสร้างพลังงานและการนำพลังงานไปใช้ของเซลล์ในร่างกายมนุษย์ จะประกอบด้วยหน่วยเล็กที่สุดคือเซลล์ และการจัดระบบของเซลล์ในร่างกายจะเป็นดังนี้ คือ


 
 
 
  ดังนั้นกลไกสำคัญที่จะทำให้แต่ละบบในร่างกายทำงานได้ตามหน้าที่ก็คือเซลล์ และเซลล์จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพก็จำเป็นต้องได้รับสารอาหาร เช่น น้ำตาลกลูโคส และเเก็สออกซิเจน เพื่อนำมาใช้ในการสร้างพลังงาน
   
   จะเห็นได้ว่า การท่เซลล์จะสร้างพลังงานได้นั้นจำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับระบบต่างๆ คือ ระบบย่อยอาหาร ซึ่งจะทำหน้าที่ย่อยอาหารให้ได้สารอาหารที่เซลล์ต้องการ และดูดซึ่มเข้าสู่ระบบหมุนเวียนเลือด จากนั้นจะถูกลำเลียงไปยังเซลล์เช่นเดียวกับแก็สออกซิเจนจะเข้าสู่ร่างกายได้โดยระบบหายใจ และถูกลำเลียงไปยังเซลล์โดยระบบหมุนเวียนเลือดเช่นกัน
   
   เมื่อเซลล์ได้พลังงาน เซลล์จะนำพลังงานมาใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของร่างกายทั้งภายในและภายนอกกิจกรรมต่างๆ นี้จะเกิดขึ้นได้นั้น ระบบต่างๆ ของร่างกายจะต้องทำงานสัมพันธ์กัน เช่น การเคลื่อนไหวของอวัยวะ หรือการเคลื่อนที่ของร่างกายจะเกิดขึ้นได้ ต้องเป็นการทำงานร่วมกันของระบบกล้ามเนื้อ ระบบโครงกระดูก และระบบประสาท
   
   การกำจัดของเสีย เช่น เหงื่อ ปัสสาวะ อุจจาระ แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากร่างกาย จะเป็นการทำงานที่สัมพันธ์กันของหลายระบบ เช่น อุจจาระ จะถูกกำจัดออกทางระบบย่อยอาหาร ส่วนของเสียที่เป็นแก๊สและของเหลวจะถูกกำจัดออกโดยระบบหายใจและระบบขับถ่ายแต่ระบบที่นำของเสียเหล่านี้ไปส่งยังระบบหายใจและระบบขับถ่ายก็คือระบบหมุนเวียนเลือด นอกจากนี้ระบบประสาทยังเป็นระบบที่ควบคุมให้ระบบต่างๆ เหล่านี้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย
   
   2.การปรับระดับของสภาพแวดล้อมในร่างกายให้เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตและการทำงานของเซลล์ภายในร่างกายมนุษย์ซึ่งก็คือ การรักาาสมดุลของร่างกาย เช่น การรักษาสมดุลของน้ำ น้ำตาล แร่ธาตุ กรด-เบส และอุณหภูมิ ฯลฯ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ระบบต่างๆ ของร่างกายต้องทำงานสัมพันธ์กัน เช่น
   
   การรักษาสมดุลของน้ำ ร่างกายจะได้รับน้ำจากอาหาร การดื่ม และกระบวนการหายใจ ระบบของร่างกายที่เกี่ยวข้องก็คือระบบย่อยอาหารและระบบหายใจ ส่วนน้ำที่ร่างกายขับออกทางการหายใจออก เหงื่อ ปัสสาวะ อุจจาระ ระบบของร่างกายที่เกี่ยวข้อง ก็คือ ระบบหายใจ ระบบขับถ่าย และระบบย่อยอาหาร
 
    การรักษาอุณหภูมิภายในร่างกาย ขระที่อุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป เช่น ในวันที่อากาศหนาว อุณหภูมิภายนอกอาจลดลงถึง 10-15 oc หรือต่ำกว่านี้ และในภูมิภาคอื่นๆ ของโลกบางแห่งอาจมีอุณหภูมิต่ำกว่า 0 oc ส่วนในวันที่อากาศร้อน อุณหภูมิภายนอกอาจจะสูงถึงอ 40 oc และในอุณหภูมิภาคแถบร้อนจัดอาจมีอุณหภูมิสูงเกินกว่า 40 oc แต่พบว่าอุณหภูมิในร่างกายของคนที่อยู่ในที่ต่างๆ เหล่านี้ใกล้เคียงกันประมาณ 37 oc แสดงว่าร่างกายของคนต้องมีกลไกในการรักษาอุณหภูมิของร่างกาย ซึ่งกลไกเหล่านี้เกี่ยวข้องกับระบบต่างๆ ในร่างกายดังนี้
   -วันที่อากาสหนาวหรืออุรหภูมิภายนอกต่ำกว่าอุณหภูมิภายในร่างกาย จะเกิดอากาศหนาว ขนลุก และถ้าหนาวมากๆ จะสั่น อาการเหล่านี้ทำให้ร่างกายสูญเสียความร้อนน้อยลง และเเพิ่มพลังงานให้กับร่างกายเพื่อชดเชยความร้อนของร่างกายที่สูญเสียไป ระบบที่ทำหน้าที่นี้ ได้แก่ ระบบประสาท ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบกล้ามเนื้อ และระบบหายใจ
 
  -วันที่อากาศร้อนหรืออุณหภูมิภายนอกสูงกว่าอุณหภูมิภายในร่างกาย ทำให้ความร้อนไม่สามารถถ่ายโอนออกจากร่างกายได้ จึงทำให้ร้อน ดังนั้นร่างกายจึงต้องขับเหงื่อออก เหงื่อจะพาความร้อนออกจากร่างกาย ระบบที่ทำหน้าที่นี้ ได้แก่ ระบบประสาท ระบบกล้ามเนื้อ ระบบหมุนเวียนเลือด และระบบขับถ่าย
 
  3. ความผิดปกติของร่างกายสามารถบ่งบอกถึงความสัมพันธ์ของระบบต่างๆได้ เช่น ผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง อาจจะด้วยสาเหตุใดก็ตาม จะพบว่าระบบหมุนเวียนเลือดทำงานผิดไปจากเดิม โดยที่หัวใจจะทำงานหนักขึ้นทันที และสูบฉีดเลือดไปยังอวัยวะต่างๆ ด้วยความดันที่สูงขึ้นจากเดิม ถ้าความดันสูงขึ้นเรื่อยๆ และไม่ได้อยู่ในความดูแลของแพทย์ อาจทำให้หลอดเลือดแตกได้ ส่งผลให้การทำงานของสมองที่เป็นอวัยวะสำคัญในระบบประสาททำงานบกพร่องได้ โดยอาจจะทำให้ระบบกล้ามเนื้อทำงานผิดปกติไปด้วย ซึ่งจะทำให้เกิดอาการที่เรียกว่า อัมพาต ขึ้นได้
   
   จากตัวอย่างดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ระบบต่างๆ ในร่างกายจะต้องทำงานสัมพันธ์กัน จึงจะทำให้มนุษย์สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างเป็นปกติสุข
 
   การปฏิบัติในการดูแลรักษาระบบต่างๆ ของร่างกาย
   ระบบต่างๆ ในร่างกายจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและป็นปกติ จำเป็นต้องปฏิบัติให้ถูกต้องและหมั่นดูแลรักษาส่วนประกอบของทุกระบบในร่างกายให้เป็นไปตามปกติ ดังตารางต่อไปนี้

 
  
   
 
 กระบวนการเจริญเติบโตของคน
   เป็นผลที่เกิดจากกระบวนการต่างๆ ที่สำคัญ 3 กระบวนการ ดังนี้
   1.การเติบโต (Growth) เป็นกระบวนการที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยมีการเพิ่มจำนวนเซลล์มากขึ้น
และการขยายขนาดของเซลล์ให้ใหญ่ขึ้น
 
   2.การเปลี่ยนแปลงสภาพของเซลล์ (Cell Differentiation) เป็นการเปลี่ยนแปลงจากเซลล์เดิมไป
ทำหน้าที่เฉพาะอย่าง
   
   3.การเกิดรูปร่างที่แน่นอน (Morphogenesis) เป็นการพัฒนารูปร่างให้เป็นมนุษย์
   
   แบบแผนการเจริญเติบโตของคน
   แบบแผนการเจริญเติบโตของคนแบ่งสามารถแสดงออกมาในรูปของเส้นกราฟแสดงการเจริญเติบโต (Growth Curve) โดยแบ่งการเจริญเติบโตของคนเราออกเป็นช่วง ดังนี้
   ช่วงที่ 1 มีการเจริญเติบโตน้อย เพราะเป็นระยะที่เตรียมพร้อมสำหรับการเจริญเติบโตต่อไป 
   ช่วงที่ 2 การเจริญเติบโตเป็นไปอย่างรวดเร็ว
   ช่วงที่ 3 มีการเจริญเติบโตน้อยมากจนเกือบคงที่
   
   การเจริญเติบโตของคนสังเกตได้จากการมีน้ำหนักและส่วนสูงเพิ่มขึ้น ซึ่งการเจริญเติบโตในช่วงวัยต่างๆ ของหญิงและชายอาจไม่เท่ากัน เช่น ช่วงอายุ 12-13 ปี หญิงจะมีน้ำหนักและส่วนสูงมากกว่าชายแต่เมื่ออายุ 14-15 ปี ชายจะเริ่มมีน้ำหนักและส่วนสูงมากกว่าหญิง และเมื่อหญิงและชายอายุถึง 20 ปีแล้ว การเจริญเติบโตจะเกิดขึ้นน้อยมากจนเกือบคงที่ แสดงว่าการเจริญเติบโตทางโครงสร้างทางร่างกายของหยิงและชายจะเจริญเติบโตเต็มที่เมื่ออายุประมาณ 20 ปี เมื่อถึงวัยนี้จำนวนเซลล์ก็คงไม่คงที่ ไม่เพิ่มขึ้นอีก
 
   การเจริญเติบโตของอวัยวะต่างๆ ภายในร่างกาย มีช่วงเวลาในการเจริญเติบโตเต้มที่ที่ระดับอายุต่างๆ
กัน เช่น หัวใจมีการเจริญเติบโตเต็มที่ที่อายุประมาณ 20 ปี แต่สมองมีการเจริญเติบโตเต็มที่ที่อายุ 5 ปี หมายถึงจากนั้นจะไม่มีการสร้างเซลล์สมองเพิ่มขึ้นอีก แต่มีการขยายขนาดของเซลล์เพียงอย่างเดียว
 
   แม้ว่าร่างกายจะเจริญเติบโตเต็มที่แล้ว แต่ก็ยังมีเซลล์บางชนิดที่สามารถเจริยไปได้อีก เช่น เซลล์ผิวหนังเซลล์เม็ดเลือด และเซลล์ประสาทส่วนปลาย
 
    ปัจจัยที่ควบคุมการเจริญเติบโตของคน
   1.อาหาร โดยต้องรับประทานอาหารให้ครบทุกหมู่และมีปริมาณเพียงพอกับความต้องการของร่างกาย 
โดยเฉพาะอาหารให้โปรตีนและแคลอรี
 
   2.หน่วยพันธุกรรมหรือยีน (Gene) เป็นหน่วยที่ควบคุมการแสดงออกของลักษณะต่างๆของสิ่งมีชีวิต ซึ่งจะมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตตั้งแต่ปฏิสนธิจนถึง 2-3 ปีหลังคลอด
   
   3.ฮอร์โมน โดยเฉพาะโกรทฮอร์โมน (Growth Hormone) ที่ผลิตจากต่อมใต้สมองส่วนหน้าและฮอร์โมนไทรอกซิน (Thyroxin) ที่ผลิตจากต่อม มีหลายประการ ได้แก่ ไทรอยด์ (Thyroid) มีผลต่อการเจริญเติบโตหลังจากอายุ 2-3 ปี ส่วนฮอร์โมนที่ควบคุมเกี่ยวกับต่อมเพศจะมีผลต่อการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของร่างกายเมื่ออายุ 8-10 ปี เพื่อเป็นหนุ่มสาวต่อไป
   
   
4.ความสะอาดปราศจากโรคภัยไขเจ็บ จะส่งผลให้ร่างกายเจริญเติบโตได้ดี
 
   5.สภาวะทางด้านจิตใจ เมื่อมีสุขภาพจิตดีจะส่งผลต่อสุขภาพกาย ทำให้การเจริญเติบโตของร่างกายเป็นไปตามปกติ 

แฟนคลับ [2]
Add เป็นแฟนคลับ Blog นี้

แจ้ง Blog ไม่เหมาะสม • C o m m e n t
 • 1

  1 บอกว่า :
  ขอบคุณมากคะ เป็นประโยชน์มากๆ
  26 พ.ค. 56 / 15:46

  2 บอกว่า :
  อยากได้เป็นแผนภาพการทำงานเลยค่ะ ขอบคุนค่ะ
  30 มิ.ย. 56 / 18:39

  3 บอกว่า :
  ง่า...อยากได้แบบแผนภาพอ่าค่ะ
  11 ก.ค. 56 / 18:49

  4 บอกว่า :
  ขอโทษนะค่ะมีแบบสัมพันธ์กันหรือเปล่าค่ะ
  24 ก.ค. 56 / 19:11

  5 บอกว่า :
  ขอบคุณมากค่ะ ทำการบ้านเรื่องนี้พอดี

  30 ก.ค. 56 / 20:20

  6 บอกว่า :
  wexddwedrrdeedwdfrtybt68o,nt4efhikh56yy7ujcdyy46hryyittjhthjjttjhthttp://www.gyuyt56y.co.th
  31 ก.ค. 56 / 09:36

  7 บอกว่า :
  แแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแ
  27 ส.ค. 56 / 13:18

  8 บอกว่า :
  ....thank
  4 ก.ย. 56 / 19:52

  9 ครรชิต อัศวนนท์ บอกว่า :
  ครับ ขอขอบคุณมากๆครับ
  9 มี.ค. 57 / 19:50

  10 Me's Gameover บอกว่า :
  ขอบคุณค้ะ
  15 มิ.ย. 57 / 16:17

  11 8276 บอกว่า :
  มีเเบบแผนผังไหม๊ เรื่อง ความสัมพันธ์ของระบบต่างๆในร่างกายไหมคะ
  30 มิ.ย. 57 / 19:14

  12 Toul บอกว่า :
  .....ยากได้อยู่เลย......
  20 ส.ค. 57 / 17:04

  13 ภากร บอกว่า :
  แจ๋วววๆๆๆ
  22 ส.ค. 57 / 10:44

  14 ธัญลักษณ์ บอกว่า :
  กำลังจะรายงานเรื่องนี้พอดีเลย
  9 ก.ค. 58 / 20:19

  15 รัก บอกว่า :
  เราถามนายหน่อยได้ไหม
  9 ก.ค. 58 / 20:31

  16 5522 บอกว่า :
  แย่มาก
  16 ก.ค. 58 / 13:37

  17 คนไม่มีตัวตนในสังคม บอกว่า :
  ก้ใช่ได้
  20 ก.ค. 58 / 17:23

  18 ขายตัวค้ะ บอกว่า :
  ลาวมากๆค้ะหีหนูแฉะล้ะ
  22 ก.ค. 58 / 09:03

  19 เมย์บอก บอกว่า :
  แย่มากเลย
  8 ส.ค. 58 / 12:54

  20 แฟร์จอมจุ้น บอกว่า :
  อุเรดว่ะ
  8 ส.ค. 58 / 12:55

  21 เรเาน่ก บอกว่า :
  พิมพผิดเยอะมากค่ะ
  28 ก.ย. 58 / 19:55

  22 าเทิ่สใสส บอกว่า :
  ปรับปรุงด้วยนะคะพิมพืผิดเยอะมากกกกก
  28 ก.ย. 58 / 19:56

  23 fdfs บอกว่า :
  blogr
  fsdfsd
  6 พ.ย. 58 / 16:58

  24 4271 บอกว่า :
  น่ารักอ่ะ
  17 พ.ย. 58 / 09:26

  25 1260 บอกว่า :
  อยากต่อยกะกุป่ะ สัสสสส
  17 พ.ย. 58 / 09:27

  26 แมว บอกว่า :
  ไม่มีสาระเลย
  21 พ.ค. 59 / 20:46

  27 ไกด์ บอกว่า :
  เเย่มากกกกกกกกกกกกกกกกก
  11 ก.ค. 59 / 17:31

  1

  ตอนก่อนหน้า

    C O M M E N T   B o X

  อยากบอกว่า :

  ลงชื่อ
  พิมพ์ตัวเลข

  My Blog
  13
  Comments
  28
  Fanclub
  2


      Blog ที่ผ่านมา


  ดู Blog ทั้งหมด


      Favorite Blog
  เก็บรายชื่อ Blog ที่เราชอบมากๆ

  ยังไม่มี Favorite Blog