ฟิสิกส์สนามโน้มถ่วง
ตอนก่อนหน้า ตอนถัดไป

ฟิสิกส์สนามโน้มถ่วง
เกริ่นเรื่อง:
18 มิ.ย. 52 , View: 46192 , Post : 25


หน้าที่ 5 - สนามโน้มถ่วง (Gravitational field)
นิยาม

ณ. ตำเหน่งหนึ่งในกรอบอ้างอิงใดๆ สนามโน้มถ่วงที่จุดนั้นคือ แรงโน้มถ่วงที่กระทำต่อมวล 1 Kg ที่ตำแหน่งนั้น (สนามโน้มถ่วงเป็นปริมาณเว็กเตอร์)

ให้ vec{F}_g คือแรงโน้มถ่วงที่กระทำต่ออนุภาคมวล m สนามโน้มถ่วงจะนิยามโดย
displaystyle{vec{g} = frac{vec{F}_g}{m}}

ซึ่งมีค่าเท่ากับความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วง

ตัวอย่าง
วัตถุมวล m อยู่ห่างจากมวล M เป็นระยะ r ให้ vec{g} แทนสนามความโน้มถ่วง ของมวล M ที่ตำแหน่งของมวล m สนามโน้มถ่วงจะมีขนาดเท่ากับ
displaystyle{g = frac{F}{m} = frac{GM}{r}}

และมีทิศทางพุ่งเข้าสู่มวล M

แรงโน้มถ่วงและสนามโน้มถ่วงของโลก

แรงโน้มถ่วงที่โลกกระทำต่อวัตถุบนโลกคือน้ำหนัก vec{W}(weight) ของวัตถุนั้น (น้ำหนักมีหน่วยเป็น นิวตัน) สำหรับวัตถุมวล m บนผิวโลกจะมีน้ำหนักเท่ากับ
vec{W} = mvec{g}

มีทิศเข้าสู่จุดศูนย์กลางโลกโดยที่ผิวโลกขนาดของ g มีค่าประมาณ 9.8 m/s2

ข้อสังเกต
- W ไม่ได้หมายถึงน้ำหนักที่อ่านได้จากตาชั่ง
- น้ำหนักและค่า g ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของวัตถุบนผิวโลก และจะเปลี่ยนแปลงตามความสูงต่ำจากผิวโลก
7828
จากรูป สมมุติว่าโลกมีรัศมี R_E และมีมวล M_E สนามโน้มถ่วงที่บนยอดเขาที่มีความสูงเท่ากับ h จะมีขนาดเท่ากับ
displaystyle{g = frac{GM_E}{(R_E + h)^2} = frac{GM_E}{R_E^2}(1 + frac{h}{R_E})^{-2} cong frac{GM_E}{R_E^2}left(1 - frac{2h}{R_E}+cdotsright)}

สมการข้างบนเราใช้การประมาณด้วย Binomial expansion
displaystyle{(1+x)^n = 1+ nx + frac{n(n-1)}{2}x^2 + cdots}

ซึ่งถ้า x มีค่าน้อยมากๆ เราสามารถตัดพจน์ x^2 ทิ้งและเลือกพิจารณาเฉพาะสองพจน์แรกได้ ในปัญหาที่เราสนใจเราถือว่ายอดเขามีความสูงน้อยมากเมื่อเที่ยบกับรัศมีของโลก displaystyle{x = frac{h}{R_E} ll 1}

แทนค่า G = 6.6730 times 10^{-11}; frac{m^3}{Kgs^2} มวลของโลก M_E simeq 5.98 times 10^{24} ;Kg และ รัศมีของโลก R_E simeq 6,360 ;Km sim 6.36times 10^{6} ;m เราจะได้ว่า ค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงที่ผิวโลก (h=0) มีค่า
displaystyle{g(h=0) = frac{GM_E}{R_E} simeq 9.8 frac{m}{s^2}}

และขนาดความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงที่ตำแหน่งสูงจากรัศมีโลกเป็นระยะทาง h จะเขียนได้เป็น
displaystyle{g(h) simeq 9.8 left(1 + frac{2h}{6.36times 10^{6};m}right)}

เนื่องจากความจริงที่ว่าแรงโน้มถ่วงแปรผกผันกับระยะทางกำลังสอง (displaystyle{F propto frac{1}{r^2}}) นิสิตจะพบว่าสำหรับทรงกลมตันรัศมี R_Eและมีมวลกระจายอยู่อย่างสม่ำเสมอ ตำแหน่งที่ห่างจากศูนย์กลายเป็นระยะ r โดย r < R_E แรงโน้มถ่วงที่แต่แหน่งนั้นจะขึ้นอยู่กับมวลที่อยู่ภายในทรงกลมรัศมี r เท่านั้น แรงโน้มถ่วงจากมวลที่อยู่นอกรัศมี r จะหักล้างกันหมดไป ซึ่งนิสิตสามารถพิสูจน์ได้เป็นการบ้าน

สมมุติว่ามวลมีการกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอ มวลที่อยู่ภายในทรงกลมรัศมี R จะมีค่าเท่ากับ displaystyle{M_r = M_Efrac{r^3}{R_E^3}} ซึ่งเราจะสามารถคำนวณได้ว่า ความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงที่ตำแหน่งห่างจากจุดศูนย์กลางเป็นระยะr ภายในทรงกลมตัวมวล M_E รัศมี R_E เขียนได้เป็น
displaystyle{g = frac{GM}{R_E^3}r}สนามโน้มถ่วง


                          เมื่อปล่อยวัตถุ วัตถุจะตกสู่พื้นโลกเนื่องจากโลกมีสนามโน้มถ่วง (gravitational field) อยู่รอบโลก    สนามโน้มถ่วงทำให้เกิดแรงดึงดูด

กระทำต่อมวลของวัตถุทั้งหลาย   แรงดึงดูดนี้เรียกว่า  แรงโน้มถ่วง (gravitational  force)    สนามโน้มถ่วงเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์  g 

และสนามมีทิศพุ่ง  สู่ศูนย์กลางของโลก     สนามโน้มถ่วง 

ณ  ตำแหน่งต่างๆบนผิวโลก    มีค่าประมาณ  9.8 นิวตันต่อกิโลกรัม


     สนามโน้มถ่วงของโลกที่บางตำแหน่งจากผิวโลก

ระยะวัดจากผิวโลก
           (km)

    สนามโน้มถ่วง
      (N/kg)

               หมายเหตุ

ที่ผิวโลก

9.80

-

10

9.77

เพดานบินของเครื่องบินโดยสาร

400

8.65

ความสูงของสถานีอวกาศนานาชาติ   ยานขนส่งอวกาศ

35700

0.225

ระดับความสูงของดาวเทียมสื่อสารคมนาคม

384000

0.0026

ระยะทางเฉลี่ยระหว่างโลกและดวงจันทร์

       ดาวฤกษ์ โลก ดวงจันทร์  ดาวเคราะห์ดวงอื่นๆ

และบริวารของดาวเคราะห์  

ให้ระบบสุริยะรวมทั้งสรรพวัตถุทั้งหลายก็มีสนามโน้มถ่วงรอบตัวเอง  

โดยสนามโน้มถ่วงเหล่านี้มีค่าต่างกันไป

     การเคลื่อนที่ของวัตถุในสนามโน้มถ่วง


          วัตถุที่อยู่ในสนามโน้มถ่วงของโลกจะถูกโลกดึงดูด   

ดังนั้น    เมื่อปล่อยวัตถุให้ตกบริเวณใกล้ผิวโลก   แรงดึงดูดของโลก

จะทำให้วัตถุเคลื่อนที่เร็วขึ้น   นั่นคือวัตถุมีความเร่ง
                       

    การตกของวัตถุที่มีมวลต่างกันในสนามโน้มถ่วงวัตถุ 

จะเคลื่อนที่ด้วยความเร่งคงตัว    เรียกว่า ความเร่งโน้มถ่วง 

(gravitationalacceleration) มีทิศทางเข้าสู่ศูนย์กลางของโลก  

ความเร่งโน้มถ่วงที่ผิวโลกมีค่าต่างกันตามตำแหน่งทาง ภูมิศาสตร์

ในการตกของวัตถุ  

วัตถุจะเคลื่อนที่ลงด้วยความเร่งโน้มถ่วง 9.8เมตรต่อวินาทียกกำลังสอง  

ซึ่งหมายความว่าความเร็วของวัตถุ

จะเพิ่มขึ้นวินาทีละ  9.8 เมตรต่อวินาที  

 

 

ถ้าโยนวัตถุขึ้นในแนวดิ่ง  วัตถุในสนามโน้มถ่วงจะเคลื่อนที่ 

ขึ้นด้วยความเร่งโน้มถ่วง g โดยมีทิศเข้าสู่ศูนย์กลางโลก  

 

 

ทำให้วัตถุซึ่งเคลื่อนที่ขึ้นมีความเร็วลดลง 

วินาทีละ9.8เมตรต่อวินาที  จนกระทั่งความเร็วสุดท้ายเป็นศูนย์   

จากนั้นแรงดึงวัตถุให้ตกกลับสู่โลกด้วยความเร่งเท่าเดิม


         การเคลื่อนที่ขึ้นหรือลงของวัตถุที่บริเวณใกล้ผิวโลก

ถ้าคำนึงถึงแรงโน้มถ่วงเพียงแรงเดียว   โดยไม่คิดถึงแรงอื่น 

เช่น แรงต้านอากาศ  หรือแรงลอยตัวของวัตถุในอากาศ

 

 

แล้ววัตถุจะเคลื่อนที่ด้วย  ความเร่งโน้มถ่วง   

ที่มีค่าคงตัวเท่ากับ  9.8 เมตรต่อวินาที่ยกกำลังสองในทิศลง

เรียกการเคลื่อนที่แบบนี้ว่า การตกแบบเสรี(free fall)   

แรงโน้มถ่วงของโลกที่กระทำต่อวัตถุก็คือ  น้ำหนัก
(weight)ของวัตถุบนโลก  หาได้จากสมการ
                        W=mg
เมื่อ m เป็นมวลของวัตถุที่มีหน่วยเป็นกิโลกรัม(kg)
      g  เป็นความเร่งโน้มถ่วง 

ณ   ตำแหน่งที่วัตถุวางอยู่   มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทียกกำลังสอง

และW เป็นน้ำหนักของวัตถุุที่มีหน่วยเป็นนิวตัน (N)
         

      


แฟนคลับ [2]
Add เป็นแฟนคลับ Blog นี้

แจ้ง Blog ไม่เหมาะสม • C o m m e n t
 • 1

  1 บอกว่า :
  ขอบคุณมากจ้า=]
  10 ก.ค. 53 / 14:46

  2 บอกว่า :
  ขอบคุณคราฟฟฟ
  2 ส.ค. 53 / 08:06

  3 บอกว่า :
  กะลังหาเนื้อหาอยู่ ขอบคุณมาก
  29 ส.ค. 53 / 11:20

  4 บอกว่า :

  ขอบใจมากนะ กำลังต้องการพอดีเลยเป็นประโยชน์มากมายเลยแหละ

  พอดีจะเอาไปทำรายงานฟิสิกส์ แล้วข้อมูลมันไม่มี มาเจอพอดียังไงก้อขอบคุณอีกทีนะ
  30 ส.ค. 53 / 22:13

  5 บอกว่า :
  ขอบคุณนะคะ
  ขอบคุณจริง
  มีงานส่งอาจารย์แล้วเรา
  เย้!!!
  2 ก.ย. 53 / 21:25

  6 บอกว่า :
  สวยงาม

  มากมาย
  9 ก.ย. 53 / 10:36

  7 บอกว่า :
  วัน
  รัก
  จี้
  มากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
  9 ก.ย. 53 / 10:38

  8 บอกว่า :
  ฤทธิไกรรักน้องเเวดมากมากสุดที่รักนิดาวัน จันโสะ
  9 ก.ย. 53 / 10:48

  9 บอกว่า :
  รักน้องเเวดมากๆๆๆกูจะเเย่งฤทธิ์
  9 ก.ย. 53 / 10:55

  10 บอกว่า :
  เอาไปเลยกูไม่เอา

  เอาไปเป็นเมียซะ
  9 ก.ย. 53 / 10:56

  11 บอกว่า :
  สปายรักเเวดมาก
  10 ก.ย. 53 / 09:26

  12 บอกว่า :
  อยากบอกว่าที่ฤทธิไกรพูดไม่เป็นความจริงขอเเก้ข่าว
  10 ก.ย. 53 / 09:36

  13 บอกว่า :
  ขอบคุณมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกเลยค้า
  5 ต.ค. 53 / 14:46

  14 บอกว่า :
  ก้อโอนะเข้าจัยมากๆๆๆเลย
  16 ธ.ค. 53 / 12:53

  15 บอกว่า :
  15 ออย บอกว่า :
  ขอบคุณค่ะ หาเจอสักที่ 555+++
  3 ม.ค. 54 / 10:40

  16 บอกว่า :
   ขอบคุณมากๆ ค่ะ 
  8 ม.ค. 54 / 20:39

  17 บอกว่า :
  ขอบคุณมากครับ
  แต่ว่าเนื้อหามันน้อยไปมากเลยครับ
  แต่ยังไงก็ต้องขอบคุณมากจริงๆ
  4 มี.ค. 54 / 15:28

  18 บอกว่า :
  ขอบคุณคับ
  14 ก.ย. 54 / 00:51

  19 บอกว่า :
  แล้วสนามโน้มถ่วงมันคืออะไรล่ะคะ
  ไม่เขียนบอกไว้เลยยย TT
  27 ก.ย. 54 / 21:03

  20 บอกว่า :
  ขอบคุณครับ
  31 พ.ค. 55 / 20:40

  21 บอกว่า :
  สนามโน้มถ่วงมันคืออะไรก็ไม่เห็นบอก
  3 ก.ค. 55 / 11:18

  22 บอกว่า :
  งงงงงงงงงงงงงงงงงง
  3 ก.ค. 55 / 11:19

  23 บอกว่า :
  ขอบคุน มากน่ะจ่ะ
  29 ก.ค. 55 / 16:22

  24 บอกว่า :
  ขอบคุณมากมายค่ะ
  31 ก.ค. 55 / 18:03

  25 บอกว่า :
  Thank U คร้า
  7 ก.ย. 55 / 11:05

  1

  ตอนก่อนหน้า ตอนถัดไป

    C O M M E N T   B o X

  อยากบอกว่า :

  ลงชื่อ
  พิมพ์ตัวเลข

  My Blog
  11
  Comments
  97
  Fanclub
  2


      Blog ที่ผ่านมา


  ดู Blog ทั้งหมด


      Favorite Blog
  เก็บรายชื่อ Blog ที่เราชอบมากๆ

  ยังไม่มี Favorite Blog