Profile
1 รูปถ่ายและชื่อเท่ๆของคุณ haruhi1

รูปทั้งหมดของฉันจากการ Tag

2 นี่แหละตัวฉัน

ชื่อเล่น
3 คำที่คือตัวฉัน "การบ้าน" , "การบ้าน " , "การบ้าน"
การเรียน........
งานอดิเรก....
นิยามของฉัน...
เป้าหมายชีวิต...
อดีตการบ้านเสร็จ...
ปัจจุบันการบ้าน !
อนาคตอนาคตเป็นเรื่องของมัน๕๕
คติประจำใจชีวิตมันอยู่ยาก
สิ่งที่ดีที่สุดห๊ะ...
ภาพยนตร์ที่ชอบ-
ดนตรีที่ชอบ-
หนังสือที่ชอบ-
อาหารที่ชอบห๊ะ
กีฬาที่ชอบห๊ะ
ชอบทำอะไรใน Dek-Dโรล!
อยากแอบบอกคนๆนั้นว่าใคร ๕๕๕๕

3 ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ-สกุล
วันเกิด 3 ก.ย. 41
เพศ อื่นๆ

4 ข้อมูลเพื่อการติดต่ออื่นๆ

อีเมล์
เบอร์มือถือ ไม่แสดง