โครงงานวิทย์
ตอนก่อนหน้า ตอนถัดไป

โครงงานวิทย์
เกริ่นเรื่อง:
12 ก.พ. 54 , View: 5989 , Post : 4


บทคัดย่อ

 

โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง กระดาษสาทำมือจากใยสับปะรด มีจุดมุ่งหมายเพื่อการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าและมีประโยชน์ และนำมาทดสอบคุณภาพกับกระดาษสาตามท้องตลาด เพื่อให้ได้กระดาษสาทำมือจากใยสับปะรดที่มีคุณภาพ โดยวิธีการทำจะใช้เปลือกสับปะรดเหลือใช้และแกนสับปะรดที่ทำเป็นเส้นใยมาผสมกับกระดาษเหลือใช้ จะได้กระดาษสีขาวอมเหลืองสดใส และมีความทนทาน จากการทดสอบด้วยการใช้การเผาไหม้และการใช้แรงตึงผิวพบว่า กระดาษสาทำมือจากใยสับปะรด มีความคงทนมากกว่ากระดาษสาตามท้องตลาด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิตติกรรมประกาศ

 

                ขอขอบพระคุณ อาจารย์ชัญญา  เพ็งมอ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ซึ่งกรุณาสละเวลา ให้ความรู้และคำแนะนำในการทำโครงงาน

                ขอขอบพระคุณ อาจารย์สุคนธร  ปักโคทานัง อาจารย์ที่ปรึกษาประจำวิชา ซึ่งกรุณาสละเวลา ให้ความรู้และคำแนะนำในการจัดทำรูปเล่มโครงงาน

                ขอขอบคุณ เพื่อนๆ ที่ได้ให้ความช่วยเหลือในการทำโครงงาน

                ท้ายที่สุด ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อคุณแม่ ผู้เป็นที่รัก ผู้ให้กำลังใจและให้โอกาสการศึกษาอันมีค่ายิ่ง

 

คณะผู้จัดทำ

5 ก.พ. 2554

 

 

 

 

 

 

 

 

สารบัญ

 

หน้า

บทคัดย่อ                                                                                                                                                                   

กิตติกรรมประกาศ                                                                                                                                                  

สารบัญ                                                                                                                                                                     

สารบัญตาราง                                                                                                                                                          

สารบัญภาพ                                                                                                                                                             

บทที่

   1          บทนำ

1.1  ที่มาและความสำคัญของโครงงาน                                                                                              1

1.2  วัตถุประสงค์ของโครงงาน                                                                                                           1

1.3  สมมติฐาน                                                                                                                                        1

1.4  ขอบเขตของโครงงาน                                                                                                                    2

1.5   ระยะเวลาทำโครงงาน                                                                                                                   2

1.6  สถานที่ทำโครงงาน                                                                                                                        2

1.7  ประโยชน์ที่ได้รับของโครงงาน                                                                                                   2

1.8   นิยามศัพท์                                                                                                                                        3

สารบัญ (ต่อ)

บทที่                                                                                                                                                                       หน้า

   2          เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 ความเป็นมาของกระดาษสา                                                                                                          4

2.2 สับปะรด                                                                                                                                            5

   3           วิธีการดำเนินการทดลอง

3.1 อุปกรณ์และสารเคมีที่ใช้ในการประดิษฐ์                                                                                   7

3.1.1 วัสดุและอุปกรณ์                                                                                                           7

3.1.2 วัตถุดิบ                                                                                                                            7

3.2 วิธีการทดลอง                                                                                                                                   8

                3.2.1 กรรมวิธีการทำเส้นใยสับปะรดจากสับปะรด                                                         8

                3.2.2 การทำกระดาษสาจากเส้นใยสับปะรด                                                     8

3.2.3 การทดสอบคุณภาพของกระดาษสาจากเส้นใยสับปะรดทำมือกับ

        กระดาษสาที่ขายทั่วไปตามท้องตลาดด้วยการเผาไฟ                                             9

3.2.4 การทดสอบคุณภาพของกระดาษสาจากเส้นใยสับปะรดทำมือกับกระดาษสา

        ที่ขายทั่วไปตามท้องตลาดด้วยการหยดน้ำเพื่อทดสอบด้วยแรงตึงผิว                 9

 

 

สารบัญ (ต่อ)

บทที่                                                                                                                                                                       หน้า

   4          ผลการทดลอง

4.1 ผลการทดลองเผาไฟกระดาษสาจากเส้นใยสับปะรดทำมือกับกระดาษสาที่ขายทั่ว

     ไปตามท้องตลาด                                                                                                                              10

4.2 ผลการทดลองหยดน้ำลงกระดาษสาจากเส้นใยสับปะรดทำมือกับกระดาษสาที่

     ขายทั่วไปตามท้องตลาด                                                                                                                  11

   5          สรุปผลและวิจารณ์ผลการทดลอง                                                                                                      12

บรรณานุกรม                                                                                                                                                           13

ประวัติผู้จัดทำโครงงาน                                                                                                                                     


แฟนคลับ [12]
Add เป็นแฟนคลับ Blog นี้

แจ้ง Blog ไม่เหมาะสม • C o m m e n t
 • 1

  1 บอกว่า :
  ขอบคุณนะ
  21 ม.ค. 55 / 09:31

  2 บอกว่า :
  ขอบใจ๋จาดนักเจ้า
  6 ต.ค. 55 / 09:51

  3 บอกว่า :
  อ่านไม่ค่อยเลยย..
  แต่ว่าเนื้อหา เยี่ยมม !!
  17 ธ.ค. 55 / 19:31

  4 นา บอกว่า :
  นา่รัก
  29 ม.ค. 57 / 16:05

  1

  ตอนก่อนหน้า ตอนถัดไป

    C O M M E N T   B o X

  อยากบอกว่า :

  ลงชื่อ
  พิมพ์ตัวเลข

  My Blog
  7
  Comments
  5
  Fanclub
  12


      Blog ที่ผ่านมา


  ดู Blog ทั้งหมด


      Favorite Blog
  เก็บรายชื่อ Blog ที่เราชอบมากๆ

  ยังไม่มี Favorite Blog