สิทธิทางศาสนา
ตอนก่อนหน้า ตอนถัดไป

สิทธิทางศาสนา
เกริ่นเรื่อง: ทุกคนมีสิทธิในการเลือกนับถือศาสนาอย่างเสรี
1 ก.พ. 55 , View: 1297 , Post : 5


                      สิทธิมนุษยชนด้านศาสนา หมายถึง การที่บุคคลมีสิทธิและเสรีภาพในการเลือกนับ ถือศาสนาโดยเสรี รวมทั้งการไม่เลือกปฏิบัติโดยอาศัยความแตกต่างในเรื่องศาสนาซึ่งรัฐ ธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้บัญญัติรับรองและคุ้มครองไว้อันเป็นการให้เสรีภาพแก่ประชาชน อย่างเต็มที่ในการนับถือศาสนา หากแต่ในความเป็นจริงยังมีการเลือกปฏิบัติและมีการ ดำเนินการที่ไม่สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนด้านศาสนาอยู่

สภาพปัญหา

                       ประเทศไทยได้ให้เสรีภาพแก่บุคคลทั้งที่เป็นพลเมืองสัญชาติไทยและคนต่างด้าว ในการนับถือศาสนาและเผยแพร่ศาสนา โดยมีองค์พระมหากษัตริย์ทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก จากสถิติคนไทยประมาณร้อยละ 80 นับถือศาสนาพุทธแต่รัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทยทุกฉบับไม่เคยบัญญัติให้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติเพราะ ไม่ประสงค์ให้เกิดการแบ่งแยกและเลือกปฏิบัติ นอกจากนั้นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน มาตรา 30 วรรคสาม ยังห้ามการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมเพราะเหตุความแตกต่าง ในเรื่องความ เชื่อถือทางศาสนา

                          หากแต่สภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน กฎหมายลำดับรองและแนวทางปฏิบัติของ เจ้าหน้าที่ของรัฐยังมีการเลือกปฏิบัติและมีการดำเนินการที่ไม่สอดคล้องกับหลักสิทธิ มนุษยชนด้านศาสนาแก่ผู้นับถือศาสนาต่าง ๆ ซึ่งเป็นคนกลุ่มน้อย ซึ่งคนกลุ่มน้อยนั้น อาจตกเป็นเป้าแห่งความเกลียดชังในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มศาสนาอื่นที่เป็นชน กลุ่มใหญ่กว่า

                        ทุกศาสนานั้นสอนให้ทุกคนเป็นคนดี ฉะนั้นแล้วทุกคนต่างมีสิทธิ์ที่จะเลือกนับถือศาสนาได้อย่างเสรี หากแต่ต้องไม่ละเมิด หรือดูถูกศาสนาอื่น

ขอขอบพระคุณขอมูลจาก :

www.aviation.go.th%2Frbm%2Fhuman_right.doc&h=9AQGT6uz1
แฟนคลับ [0]
Add เป็นแฟนคลับ Blog นี้

แจ้ง Blog ไม่เหมาะสม • C o m m e n t
 • 1

  1 บอกว่า :
  ชอบมาคับ
  3 ก.พ. 55 / 10:48

  2 บอกว่า :
  ชอบมากคับ*
  3 ก.พ. 55 / 10:49

  3 บอกว่า :
  มีประโยชน์มากค่ะ
  3 ก.พ. 55 / 11:01

  4 บอกว่า :
  เป็นสิ่งที่ดีที่เราจะมีสิทธิในการเลือกศาสนาของตัวเองเพราะต่างคนต่างความคิด
  3 ก.พ. 55 / 23:05

  5 บอกว่า :
  น่าจะมีเป็นข้อๆนะครับ
  4 ก.ย. 55 / 11:14

  1

  ตอนก่อนหน้า ตอนถัดไป

    C O M M E N T   B o X

  อยากบอกว่า :

  ลงชื่อ
  พิมพ์ตัวเลข

  My Blog
  10
  Comments
  46
  Fanclub
  0


      Blog ที่ผ่านมา


  ดู Blog ทั้งหมด


      Favorite Blog
  เก็บรายชื่อ Blog ที่เราชอบมากๆ

  ยังไม่มี Favorite Blog