เกี่ยวกับ Present Simple Tense โดยเฉพาะ!!
ตอนก่อนหน้า ตอนถัดไป

เกี่ยวกับ Present Simple Tense โดยเฉพาะ!!
เกริ่นเรื่อง: ความรู้ในห้องเรียน :"}
25 พ.ค. 53 , View: 101429 , Post : 69


หลักการใช้ Present Simple Tense

1.     ใช้กับเหตุการณ์หรือการกระทำที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรือเกิดขณะที่พูดเช่น
        Ann watches television.
        Ron takes a bath in the bathroom.
2.      ใช้กับเหตุการณ์หรือการกระทำที่เป็นจริงตามธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นอดีต ปัจจุบัน
        หรืออนาคตเช่น
       Tiger is a dangerous animal.
       The earth moves around the sun.
3.    ใชักับเหตุการณ์หรือการกระทำที่เกิดขึ้นบ่อยๆซ้ำๆจนเป็นกิจวัตรประจำวันหรือประจำเดือน
 

ทำไมคำกริยาต้องเติม " s " หรือ " es "
Read aloud.
           1. I drink water every day.
           2. You drink water every day.
           3. We drink water every day.
           4. They drink water every day.
           5. He drinks water every day.
           6. She drinks water every day.
           7. It drinks water every day.
          นักเรียนจะสังเกตเห็นว่าในข้อ 5 - 6 - 7 คำกริยา drink เติม s      นักเรียนลองเดาซิคะว่าเพราะอะไรบางคนก็ตอบถูกค่ะว่าเพราะประธานเป็นเอกพจน์บุรุษที่ 3 คือ He She และ It      ค่ะ นักเรียนต้องจำให้ได้นะคะ
 
กฎการเติม s หรือ es หลังคำกริยา
      1.  คำกริยาธรรมดาทั่วๆไปเติม S ได้ทันที เช่นคำว่า work - works , live - lives
      2.  คำกริยาที่ลงท้ายด้วย s , ss , sh , ch , x และ o ให้เติม es เช่น go - goes ,
           watch - watches , catch - catches
      3.  คำกริยาที่ลงท้ายด้วย y ให้เปลี่ยน y เป็น I แล้วเติม es เช่น cry - cries ,
           study - studies

Present Simple Tense ในรูปประโยคบอกเล่า
        ประโยคบอกเล่า หมายถึงประโยคที่พูดหรือเล่าเรื่องราวต่างๆให้ฟัง เช่น ฉันดื่มน้ำทุกๆวัน ในภาษาอังกฤษรูปกริยาที่ใช้ต้องเป็นช่องที่ 1 ( V .1 ) ถ้าประธานเป็นเอกพจน์กริยาต้องเติม s หรือ es ส่วนประธานพหูพจน์ ( รวมทั้ง I และ You ) กริยาไม่ต้องเติมให้คงรูปเดิม
        
       โครงสร้างประโยค Present Simple Tense
 
   ประธาน       +             กริยา               +                 กรรม                +             คำบอกเวลา

Present Simple Tense ในรูปประโยคปฏิเสธ
       ถ้าในประโยคบอกเล่านั้นมีเพียงกริยาแท้ เมื่อต้องการเปลี่ยนให้เป็นปฏิเสธให้นำ Verb to do ( do not , does not ) วางไว้หลังประธานมีรูปแบบดังนี้
             ประธาน         +
            do          not
       +       กริยาแท้ช่องที่1
            does     not
    do not ( don't ) ใช้กับประธานพหูพจน์ได้แก่ I , You , We , They
    does not ( doesn't ) ใช้กับประธานเอกพจน์ได้แก่ He , She , It
เช่น          ประโยคบอกเล่า           I live in London.
               ประโยคปฎิเสธ              I don' t live in London.
               ประโยคบอกเล่า            He lives in Canada.
               ประโยคปฎิเสธ              He doesn' t live in Canada.
ข้อสังเกต    1.    เมื่อใช้ does not ( doesn ' t ) กับประธานเอกพจน์ คำกริยาที่เติม s หรือ es ให้ตัด s หรือ es ทิ้งและคงเหลือคำกริยาช่องที่ 1 ซึ่งไม่ต้องเติมอะไรทั้งสิ้น
                  2.    ส่วน do not ( don 't )ใช้กับประธานพหูพจน์คำกริยาให้คงเดิมไม่ต้องเปลี่ยนแปลงใดๆ


Present Simple Tense ในรูปประโยคคำถาม
ประโยค Present Simple Tense ที่มี Verb to be เมื่อทำเป็นคำถามให้นำ Verb to be มาวางไว้หน้าประธาน แต่ถ้าประโยคนั้นๆไม่มี Verb to be ให้ใช้ Verb to do ( do , does ) วางไว้หน้าประธาน

มีรูปแบบดังนี้

               Do
                         +   ประธาน +   กริยาแท้ช่องที่ 1 + ?
               Does
เช่น            ประโยคบอกเล่า : They live in London.
                ประโยคคำถาม : Do they live in London ?
                ประโยคบอกเล่า : He works in an office.
                ประโยคคำถาม : Does he work in an office ?
         Do    ใช้กับประธานพหูพจน์ มี I , You , We , They
         Does ใช้กับประธานเอกพจน์ มี He , She , It
ข้อสังเกต           
            1.การใช้ Verb to do ในประโยคคำถามเมื่อใช้ Does กับประธานเอกพจน์ให้ตัดs หรือ esข้างหลังคำกิยาทิ้งและคงไว้แต่คำกริยาแท้ ( V.1) 
            2.แต่ถ้าใช้ Do กับประธานพหูพจน์คำกริยาคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง
 

; www.igetweb.com


Verb Tenses
(Present Tenses )

ดังได้กล่าวมาในบท Verb Tense ( Types ) แล้วว่า Verb Tense มีทั้งหมด 12 รูปใน active voice ในบทนี้จะได้กล่าวถึงการใช้  Present tenses  ทั้ง 4 รูปคือ Simple present , Present progressive, Present perfect,และ Present perfect progressive.

1.Simple Present Tense

โครงสร้าง    

Subject + auxiliary verb ( do ) + main verb ( base )
ประธาน + กริยาช่วย ( do) + กริยาหลักช่อง 1

ดังตัวอย่าง

  ประธาน กริยาหลัก    
+  บอกเล่า I am   French.
You, we, they are   French.
He, she, it is   French.
-  ปฏิเสธ I am not old.
You, we, they are not old.
He, she, it is not old.
? คำถาม Am I   late?
Are you, we, they   late?
Is he, she, it   late?

การใช้     ใช้  Simple Present tense เมื่อ

 • เป็นการกระทำ/เหตุการณ์ที่เป็นจริงโดยทั่วไป เช่น
  The Moon goes round the Earth.
  Birds fly.
  Sugar is sweet.
 • เป็นการบรรยายการกระทำ/เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่พูด
  John waits patiently while Bridget books the tickets.
  He needs help right now.
  I'm here now.
  The car is clean
 • เป็นกระทำที่เกิดขึ้นตลอดเวลา เป็นกิจวัตร ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต  เช่น
  He gets up early every day.
  play football every Sunday.
 • เป็นการกระทำที่กำหนดแน่นอนว่า จะกระทำในอนาคต   โดยใช้ ร่วมกับ adverb หรือ adverbial phrase เช่น
  The doors open in 10 minutes.
  John arrives on Tuesday.

มีข้อยกเว้นดังนี้

 • สำหรับประโยคบอกเล่า ( positive ) ปกติจะไม่ใช้กริยาช่วย   ( นอกจากต้องการเน้นเช่น  I do love you )
 • สำหรับประธานเอกพจน์บุรุษที่ 3  ( he, she, it ) เติม  s ที่กริยาหลัก และเติม  es ที่กริยาช่วย
 • สำหรับ verb to be ที่เป็นกริยาหลัก    ปกติจะไม่มีกริยาช่วย แม้ในประโยคปฏิเสธ หรือประโยคคำถาม

ตามตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ 

  ประธาน กริยาช่วย   กริยาหลัก  
+
บอกเล่า
I, you, we, they     like coffee.
He, she, it     likes coffee.
-
ปฏิเสธ
I, you, we, they do not like coffee.
He, she, it does not like coffee.
?
คำถาม
Do I, you, we, they   like coffee?
Does he, she, it   like coffee?

verb to be ที่เป็นกริยาหลัก    ปกติจะไม่มีกริยาช่วย แม้ในประโยคปฏิเสธ หรือประโยคคำถามดังนี้
http://ict.moph.go.th/English/content/verb03_present.htm


Present Simple Tense – S+V.1

•เหตุการ์ที่เป็นความจริงเสมอ เช่น The sun rises in the east.
•นิสัย หรือ สิ่งที่กระทำซ้ำๆซากๆ เช่น He always wakes up at 6 o’clock.
•แสดงอาการ เช่น I don’t like action films.
•คำแถลงการณ์ คำประกาศ เช่น He pledge his loyalty to the country.
•ใช้ในพาดหัวข่าว เช่น Car bombs in the city.
•คำสั่ง ขั้นตอน หรือ รายการท่องเที่ยวเช่น Heats water to boil then add 2 tea-spoon sugar. หรือ We visit Edinburgh o­n day four.
•เรื่องโดยสังเขป การสรุปเหตุการ์ เช่น May 1945: The war in Europe comes to an end.
•ในการบอกเล่าเรื่องราวที่ผ่านมาในอดีต หรือ การเล่าเรื่องตลก เราสามารถใช้ Present Simple เพื่อ เพิ่มความตื่นเต้น เช่น The police break in and arrest a suspect after 12 hours of negotiate.
•ใช้กับเหตุการณ์ที่จะกำหนดจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยไม่ได้เกิดขึ้นด้วยความประสงค์ของผู้พูด เช่น Tom retires in 3 years.

เมื่อต้องการใช้ Present Simple Tense เป็นคำถามหรือ ปฏิเสธ ให้นำ do หรือ does มาช่วย และ กริยาที่ตามหลังมาต้องเป็นช่อง 1 เสมอ เช่น
The sun does not (doesn’t) rise in the west.
Does she have any problem?
What course do you take?

กฏการเติม –s, -es

กริยาปกติ เติม –s ได้เลย เว้นแต่
1.ลงท้ายด้วย s, sh, ch, x, z เติม –es
2.do และ go เติม –es
3.ลงท้ายด้วย y หน้า y เป็น พยัญชนะ เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม -es

; http://www.eduzones.com/knowledge-2-1-31867.htmlโครงสร้างประโยค Simple present tense

ประธาน + base form (กริยาช่อง 1)

กริยาของ simple present tense จะอยู่ในรูป base form แต่จะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างเล็กน้อยด้วยการเติม s หรือ -es ในกรณีที่ประธานเป็นเอกพจน์บุรุษที่สาม

 

ตัวอย่างลักษณะประโยค simple present tense

ประโยคบอกเล่า

ประโยคคำถาม

ประโยคปฏิเสธ

I work

Do I work ?

I do not work.

You work

Do you work?

You don't work.

he, she, it works

Does he, she, it work?

He, she, it doesn't work.

we work

Do we work?

We don't work.

they  work

Do they work?

they don't work.

 


หลักการใช้  simple present tense

1. ใช้กล่าวถึงการกระทำที่เป็นนิสัย (habits) หรือการกระทำหรือเหตุการณ์ซ้ำ ๆ กัน repeated actions or events)    (

อดีต

ปัจจุบัน อนาคต
He drinks coffee every day. เขาดื่มกาแฟทุกวัน
ตัวอย่าง
She eats only fish. watch television every day. เขาทั้งหลายดูโทรทัศน์ทุกวัน หล่อนรับประทานแต่ปลาเท่านั้น
They
We catch the bus every morning. เราขึ้นรถประจำทางทุกเช้า
It
rains every day in the rainy season. ฝนตกทุกวันในฤดูฝน
They
drive to Puket every summer. เขาทั้งหลายขับรถไปภูเก็ตทุกฤดูร้อน

2. ใช้กล่าวถึงความจริงทั่วไป (general truths)

อดีต

ปัจจุบัน อนาคต
The birds fly  in the sky. นกบินอยู่บนท้องฟ้า
ตัวอย่าง
Water freezes at zero degrees. น้ำกลายเป็นน้ำแข็งที่ 0 องศา
The Earth
revolves around the Sun. โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์
Her mother
is Japanese. แม่ของเขาเป็นชาวญี่ปุ่น

 4. ใช้กล่าวแนะนำการใช้หรือบอกทาง (instructions or directions)
Open the box and pour the contents into hot water.
Take the No.6 bus to Redlands and then the No.10 to San Bernardino.
ขึ้นรถหมายเลข 6 ไปยังเรดแลนด์ จากนั้นขึ้นรถหมายเลข 10 ไปซานเบอร์นาดิโน
เปิดกล่องแล้วเทสิ่งที่บรรจุลงในน้ำร้อน

 5.ใช้กล่าวถึงกำหนดการ (fixed arrangements)
His mother
arrives tomorrow. startsขออนุญาตคัดลอกเจ้าของบทความนะคะ ขอบคุณค่ะ 

หาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ playSound(); showPoll(); แฟนคลับ [7]
Add เป็นแฟนคลับ Blog นี้

แจ้ง Blog ไม่เหมาะสม • C o m m e n t
 • 1 , 2

  1 บอกว่า :
  ขอบคุณมากค่า ^/\^
  กำลังทำรายงานอยู่พอดีเลย


  23 มิ.ย. 53 / 17:41

  2 บอกว่า :
  thank you
  24 ก.ค. 53 / 13:35

  3 บอกว่า :
  ขอบคุงค่า
  8 พ.ย. 53 / 16:56

  4 บอกว่า :
  ขอขคุณนะคะ
  11 พ.ย. 53 / 20:36

  5 บอกว่า :
  ตัวเล็ก อยากบอกว่า
  ขอบใจนะคะ
  18 ธ.ค. 53 / 14:32

  6 บอกว่า :
  ขอบใจจ๊ะ
  30 พ.ค. 54 / 22:50

  7 บอกว่า :
  ขอคุณคับผม
  20 ก.ค. 54 / 20:57

  8 บอกว่า :
  ขอบคุณค่ะ
  26 ก.ค. 54 / 15:10

  9 บอกว่า :
  ดีมาก ค่ะได้ความรู้มากเลยค่ะ
  31 ก.ค. 54 / 18:45

  10 บอกว่า :
  หน้าจะมีคำถาม
  4 ก.ย. 54 / 11:08

  11 บอกว่า :
  ขอบคุณมากค่ะ เนื้อหาดีมาก
  1 ธ.ค. 54 / 16:47

  12 บอกว่า :
  รักนะคร๊าบ
  3 ธ.ค. 54 / 15:27

  13 บอกว่า :
  ดีมากๆเลยมีครบถ้วนเลย
  4 ธ.ค. 54 / 12:52

  14 บอกว่า :
  เป็นประโยชน์มากค่ะ ^^
  14 ธ.ค. 54 / 20:24

  15 บอกว่า :
  มีประโยชน์มากๆ
  25 ก.พ. 55 / 10:36

  16 บอกว่า :
  สาระดี ใจจ้า
  13 มี.ค. 55 / 13:14

  17 บอกว่า :
  โอ้ สุด ยอ ด เ ล ย C O M M E N T B o X
  27 มี.ค. 55 / 16:42

  18 บอกว่า :
  ขอบคุนค๊า
  16 พ.ค. 55 / 15:25

  19 บอกว่า :
  Thank you naja :)
  17 พ.ค. 55 / 20:19

  20 บอกว่า :
  ๛••๛ อาริกาโตะ sire
  26 พ.ค. 55 / 00:02

  21 บอกว่า :
  ยอดเยี่ยมมากๆๆเลยครับ
  28 พ.ค. 55 / 13:35

  22 บอกว่า :
  ได้ประโยชน์ครับ
  24 มิ.ย. 55 / 22:21

  23 บอกว่า :
  น่าจะมีโจทย์นะครับ จะดีมาก ขอบคุนคับ
  24 มิ.ย. 55 / 22:23

  24 บอกว่า :
  เข้าใจหลักการใช้มากขึ้น
  26 มิ.ย. 55 / 13:48

  25 บอกว่า :
  shut up
  27 มิ.ย. 55 / 10:05

  26 บอกว่า :
  มีความรู้มากเลย จร้า
  2 ก.ค. 55 / 11:05

  27 บอกว่า :
  รักมากจร้า5555555555555555555555+
  2 ก.ค. 55 / 11:06

  28 บอกว่า :
  ขอบคุณมากสำหรับคนไม่รู้ประโยชน์มากมายมหาศาลขอให้เจอแต่สิ่งดีดีนะ
  6 ก.ค. 55 / 23:59

  29 บอกว่า :
  เนื้อหาน้อยมาก
  7 ก.ค. 55 / 16:10

  30 บอกว่า :
  เนื้อหาน้อยให้ไปที่ https://www.google.com/search?aq=f&sugexp=chrome,mod=0&sourceid=chrome&ie=UTF-8&q=%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89+simple+present+tense
  เนื้อหาจากข้างบนคัดลอกมาทั้งหมดนะคะ ขออนุญาตเจ้าของบทความด้วยค่ะ :)  ส่วนคนที่มาเม้นต์หยาบคาย หรือทุเรศ กรุณาออกไปเลยนะคะ ที่นี่ไม่ต้องการเม้นต์ก่อกวนค่ะ
  เชิญ!

  8 ก.ค. 55 / 13:41

  31 บอกว่า :
  ขอบคุณจร้า
  14 ก.ค. 55 / 16:06

  32 บอกว่า :
  I am very busy now. ประโยคนี้ am เป็นภาคแสดงหรือว่าอะไรคะ? ช่วยหน่อยนะคะ
  28 ก.ค. 55 / 23:16

  33 บอกว่า :
  ขอบคุณน่ะค่ะ
  2 ส.ค. 55 / 11:34

  34 บอกว่า :
  ไม่มีข้อสอบหรอ
  9 ก.ย. 55 / 09:13

  35 Samiss บอกว่า :
  ขอบคุณค่ะ

  ตามหามานานนนนน
  9 ก.ย. 55 / 16:05

  36 บอกว่า :
  ขอบคุณมากๆๆๆๆเลยค่ะ
  5 ต.ค. 55 / 06:47

  37 บอกว่า :
  ได้ความรู้เพิ่มเติมเยอะมาก ขอบคุณค่ะ
  5 ต.ค. 55 / 06:49

  38 บอกว่า :
  ดีครับ
  2 ธ.ค. 55 / 12:04

  39 บอกว่า :
  ขอบคุณที่สร้างเว็บดีๆๆๆมา
  2 ธ.ค. 55 / 22:33

  40 บอกว่า :
  ดีใจจัง
  20 พ.ค. 56 / 16:16

  41 บอกว่า :
  ได้ความรู้มากเลย,ขอบคุณที่ทำเว็บดีๆๆๆมากๆๆๆ
  28 พ.ค. 56 / 14:01

  42 บอกว่า :
  พพถุพั-ภถไุัพะััััััััััััะถััััไะัภไถัุ
  6 มิ.ย. 56 / 18:37

  43 บอกว่า :
  ดีใจสุดโคตรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร
  22 มิ.ย. 56 / 17:16

  44 บอกว่า :
  จู๋ปลอม
  1 ก.ค. 56 / 22:06

  45 บอกว่า :
  เจ๋ง
  เจ๋ง
  เจ๋ง
  ว่ะ
  ว่ะ
  9 ก.ค. 56 / 10:59

  46 บอกว่า :
  ขอคุณค่ะ
  10 ก.ค. 56 / 15:03

  47 บอกว่า :
  ก็ดีอ่ะนะ
  28 ก.ค. 56 / 23:52

  48 บอกว่า :
  เด็กโง่
  30 ก.ค. 56 / 14:59

  49 บอกว่า :
  ขอบคุณค่ะ
  4 ส.ค. 56 / 12:07

  50 บอกว่า :
  บอกคำนำเรื่องPRESENY SIMPLE TENSE ได้มั้ยค้ะ
  10 ส.ค. 56 / 18:08

  1 , 2

  ตอนก่อนหน้า ตอนถัดไป

    C O M M E N T   B o X

  อยากบอกว่า :

  ลงชื่อ
  พิมพ์ตัวเลข

  My Blog
  6
  Comments
  207
  Fanclub
  7


      Blog ที่ผ่านมา


  ดู Blog ทั้งหมด


      Favorite Blog
  เก็บรายชื่อ Blog ที่เราชอบมากๆ


       อัพเดท 5 ธ.ค. 58

       อัพเดท -