Profile
1 รูปถ่ายและชื่อเท่ๆของคุณ piabismyname

รูปทั้งหมดของฉันจากการ Tag

2 นี่แหละตัวฉัน

ชื่อเล่นWriteQueen
3 คำที่คือตัวฉัน "Write" , "Queen" , "WQ"
การเรียน
งานอดิเรก
นิยามของฉัน
เป้าหมายชีวิต
อดีต
ปัจจุบัน
อนาคต
คติประจำใจ
สิ่งที่ดีที่สุด
ภาพยนตร์ที่ชอบ13 reason why
ดนตรีที่ชอบThe night we met
หนังสือที่ชอบ
อาหารที่ชอบ
กีฬาที่ชอบ
ชอบทำอะไรใน Dek-D
อยากแอบบอกคนๆนั้นว่า

3 ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ-สกุล Queen
วันเกิด ไม่แสดง
เพศ ชาย