โครงการส่งเสริมสุขภาพ
ตอนก่อนหน้า ตอนถัดไป

โครงการส่งเสริมสุขภาพ
เกริ่นเรื่อง: โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนแนวใหม่ในการสร้างพฤติกรรมการบริโภคอาหาร/ขนม ที่เหมาะสม
14 ก.ค. 54 , View: 996 , Post : 0


 ความสำคัญของปัญหา

                ภารกิจในการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน เป็นภารกิจหลักของสาธารณสุข เนื่องจากเด็กนักเรียนเป็นกลุ่มประชากรสำคัญที่เป็นเป้าหมายในการพัฒนาพฤติกรรมอนามัย และสร้างสุขนิสัยของเด็ก ประชากรกลุ่มวัยเรียน โดยเฉพาะในกลุ่มประถมศึกษา ครอบคลุมประชากรถึง……คน ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภาวะที่ดี การดำเนินโครงการในโรงเรียนซึ่งเป็นยุทธศาสตร์สำคัญของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในการส่งเสริมสุขภาพ โดยผ่านกลยุทธ์โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ จากการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน พบว่า ประเด็นสำคัญซึ่งยังคงเป็นปัญหาในโรงเรียน คือ ความสะอาดด้านอาหาร ส้วมที่ขาดสุขลักษณะในโรงเรียนและปัญหาด้านทันตสุขภาพ ซึ่งเกี่ยวข้อง    กับการบริโภคอาหารที่เป็นอันตรายต่อฟัน ได้แก่ อาหารหรือขนมว่าง ประเภทหวานจัด มันจัด หรือเค็มจัด

วัตถุประสงค์

1.             เพื่อปรับเปลี่ยนบทบาทของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในการสร้างสุขภาพแนวใหม่ โดยการสร้างทีมสุขภาพระดับจังหวัดและทีมสุขภาพระดับพื้นที่

2.             สร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง เพื่อจัดให้มีและดำเนินกระบวนการแก้ปัญหาการบริโภคขนมและอาหารว่างที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ แบบ Whole School Approach  ศึกษาเงื่อนไขหรือปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จของการสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง

3.             ผลักดันให้เกิดนโยบายสาธารณะที่ชัดเจนในระดับพื้นที่ หรืออย่างน้อยที่สุดในระดับโรงเรียน เกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคขนมและอาหารว่างที่มีอันตรายต่อสุขภาพที่เป็นไปได้ ได้ผล และยั่งยืน

แนวคิดในการดำเนินงาน

1.             สร้างทีมสุขภาพที่เข้มแข็ง มีความพร้อมทั้งเจตคติที่ดี เอื้อในศักยภาพของชุมชน มีความรู้ที่ชัดเจนเกี่ยวกับสภาพปัญหาและศักยภาพของคนในพื้นที่ มีทักษะในการหาและจัดการความรู้ที่ชัดเจนและเหมาะสม สภาพพื้นที่ และมีทักษะในการเป็นผู้สนับสนุนการเรียนรู้ของทีมสร้างสุขภาพในโรงเรียน

2.             สนับสนุนให้เกิดเครือข่ายการเรียนรู้จากการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน

3.             ร่วมกันคิดและดำเนินการแก้ปัญหาการบริโภคขนมและอาหารว่างที่มีอันตรายต่อสุขภาพ บริหารความแตกต่างระหว่างพื้นที่ สรุปกระบวนการแก้ปัญหาการบริโภคขนมและอาหารว่างที่มีอันตรายต่อสุขภาพ

4.             ประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ

5.             สรุปบทเรียนและจัดทำเอกสารเพื่อการถ่ายทอด

ขั้นตอนการดำเนินงาน

1.             ดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ โดยเป็นโรงเรียนที่มีผลการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพอยู่ในระดับดี มีทีมงานภายในโรงเรียนที่เข้มแข็ง และผู้บริหารโรงเรียนให้การสนับสนุนการดำเนินงาน

2.             อบรมเรื่องการวิเคราะห์ชุมชนให้กับทีมสร้างสุขภาพ

3.             สำรวจสถานการณ์ปัญหาภาวะโภชนาการ ทันตสุขภาพ และสถานการณ์การบริโภคขนมและอาหารว่าง พร้อมทั้งระบุตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของเครือข่ายที่ชัดเจนและเจาะจง

4.             ประชุมเพื่อเพิ่มทักษะ ครู นักเรียน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในการดำเนินงานตามแนวคิดโรงเรียนแสนสุข

5.             จัดและดำเนินกิจกรรมแก้ปัญหาการบริโภคขนมและอาหารว่างที่มีอันตรายต่อสุขภาพ แบบ Whole School Approach โดยทีมสุขภาพระดับพื้นที่ และทีมสุขภาพระดับจังหวัด

6.             จัดประชุมอย่างสม่ำเสมอเพื่อกำหนดเป้าหมายและจัดทำแผนการดำเนินงานร่วมกัน ตลอดจนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และข้อค้นพบต่างๆ จากการดำเนินโครงการ

7.             ออกเยี่ยมพื้นที่เพื่อรับทราบสถานการณ์ปัญหาและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ร่วมดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตลอดจนให้การสนับสนุนการดำเนินงานของเครือข่าย

8.             จัดให้มีการดูงานระหว่างพื้นที่ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการจัดทำเอกสารสรุปข้อค้นพบที่ได้จากการดำเนินโครงการ

ระยะเวลาดำเนินการ

                4 เดือน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.             ได้เงื่อนไขหรือปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จของการสร้างเครือข่ายสร้างสุขภาพที่เข้มแข็ง เพื่อจัดให้มีและดำเนินกระบวนการแก้ปัญหาการบริโภคขนมและอาหารว่างที่มีอันตรายต่อสุขภาพ ได้กลวิธีที่เหมาะสมสำหรับการสร้างเครือข่ายสร้างสุขภาพที่เข้มแข็ง

2.             ได้แนวทางการพัฒนาเจ้าหน้าที่และทีมงานด้านสาธารณสุขให้มีสมรรถนะในการเป็น Facilitator ของการสร้างสุขภาพ

3.             โรงเรียนมีโครงการ/รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนในการสร้างพฤติกรรมบริโภคอาหาร ขนม ที่เอื้อต่อสุขภาพที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่

งบประมาณ

                20,000 บาท

ผู้เสนอโครงการ

(นาย เอกดนัย      ศรีศิริอนันต์)

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ม.6/5 เลขที่ 9


แฟนคลับ [0]
Add เป็นแฟนคลับ Blog นี้

แจ้ง Blog ไม่เหมาะสม • C o m m e n t
 • 1

  1

  ตอนก่อนหน้า ตอนถัดไป

    C O M M E N T   B o X

  อยากบอกว่า :

  ลงชื่อ
  พิมพ์ตัวเลข

  My Blog
  6
  Comments
  0
  Fanclub
  0


      Blog ที่ผ่านมา


  ดู Blog ทั้งหมด


      Favorite Blog
  เก็บรายชื่อ Blog ที่เราชอบมากๆ

  ยังไม่มี Favorite Blog