พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.2522
ตอนก่อนหน้า ตอนถัดไป

พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.2522
เกริ่นเรื่อง: หลัก การสำคัญของพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.2522
19 ต.ค. 53 , View: 541 , Post : 0


ตอนที่ 1 : ทั่วไป

หลัก การสำคัญของพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ.2551 ได้กำหนดเรื่องเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในอาคารชุดไว้ว่า เจ้าของห้องชุดมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนบุคคลที่เป็นของตน และมีกรรมสิทธิ์ร่วมในทรัพย์ส่วนกลาง และยังกำหนดให้จัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุดเพื่อจัดการดูแลบำรุงรักษาทรัพย์ ส่วนกลางทั้งหมดโดยเจ้าของร่วมต้องเสียค่าใช้จ่ายร่วมกันในการดูแลบำรุง รักษาทรัพย์ส่วนกลางตามอัตราส่วนที่เจ้าของแต่ละห้องชุดมีกรรมสิทธิ์ร่วมใน ทรัพย์ส่วนกลางโดยมีคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดควบคุมการจัดการของ นิติบุคคลอาคารชุด

ดัง นั้นผู้หากผู้สร้างอาคารได้จดทะเบียนอาคารนั้นเป็นอาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วย อาคารชุดแล้วเมื่อได้มีการโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่บุคคลหนึ่งบุคคลใดโดยไม่เป็น การโอนกรรมสิทธิ์ในห้องชุดทั้งหมดเช่น มีห้องชุดอยู่ทั้งหมด 100 ห้อง โอนกรรมสิทธิ์ไปเพียงห้องเดียวผู้สร้างห้องชุดก็ไม่ใช่เจ้าของอาคารชุดแต่ ผู้เดียวอีกต่อไปแล้ว แต่เป็นเจ้าของร่วมเดียวกันกับผู้รับโอนห้องชุดในทรัพย์ส่วนกลางตามอัตรา ส่วนที่กฎหมายกำหนดไว้ ในส่วนของห้องชุดที่เหลือซึ่งยังไม่ได้โอนไป ผู้สร้างอาคารชุดเดิมจึงไม่ได้มีอำนาจเข้าไปจัดการดูแลบำรุงรักษาทรัพย์ส่วน กลางอีกต่อไป เนื่องจากเป็นอำนาจหน้าที่ของนิติบุคคลอาคารชุดตามกฎหมายและผู้สร้างอาคาร ชุดเดิมมีหน้าที่จะต้องร่วมกันออกค่าใช้จ่ายดังกล่าวตามอัตราส่วนสำหรับห้อง ชุดที่ยังเหลือไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์ไปยังบุคคลหนึ่งบุคคลใด


ตอนที่ 2 : กรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนบุคคล

ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ.2551 "ทรัพย์ส่วนบุคคล" หมายความว่า ห้องชุดและหมายความรวมถึงสิ่งปลูกสร้างหรือที่ดินที่จัดไว้ให้เป็นของเจ้า ของห้องชุดแต่ละราย

ตามความหมายดังกล่าวจึงสามารถแยกทรัพย์ส่วนบุคคลออกได้เป็นสองส่วนคือ

1. ห้องชุด

2. สิ่งปลูกสร้าง หรือที่ดินที่จัดไว้ให้เป็นของเจ้าของห้องชุดแต่ละราย

คำว่า "ห้องชุด" ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวหมายความว่า ส่วนของอาคารชุดที่แยกการถือกรรมสิทธิ์ออกไว้เป็นส่วนเฉพาะของแต่ละบุคคล

ส่วน สิ่งปลูกสร้างเช่นโรงจอดรถ หรืออาคารอื่นที่ไม่ใช่ส่วนของห้องชุด และที่ดิน เช่น สวนหย่อม สวนดอกไม้ ที่จัดไว้ให้เป็นของเจ้าของห้องชุดแต่ละรายเป็นการเฉพาะนั้น

เจ้า ของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนบุคคลดังกล่าวมีสิทธิกระทำการใดๆได้ตามประมวล กฎหมายแพ่งและพาณิชย์แต่มาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ห้ามเจ้าของห้องชุดกระทำการใดๆต่อทรัพย์ส่วนบุคคลของตนอันอาจจะเป็นการกระทำ การใดๆต่อทรัพย์ส่วนบุคคลของตนอันอาจจะเป็นการกระทบกระเทือนต่อโครงสร้าง ความมั่นคง การป้องกันความเสียหายต่อตัวอาคารหรือการอื่นตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของ นิติบุคคลอาคารชุด เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วม ตามมาตรา 48 (3) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว


ตอนที่ 3 : ทรัพย์ส่วนกลาง

ตาม มาตรา 15 แห่ง พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติอาคารชุด(ฉบับที่4) พ.ศ.2551 กำหนดให้ทรัพย์สินที่เป็นทรัพย์ส่วนกลางคือ

1. ที่ดินที่ตั้งอาคารชุด

2. ที่ดินที่มีไว้เพื่อใช้หรือเพื่อโยชน์ร่วมกัน

3. โครงสร้างและสิ่งก่อสร้างเพื่อความมั่นคงและเพื่อป้องกันความเสียหายต่อตัวอาคารชุด

4. อาคารชุดหรือส่วนชองอาคารและเครื่องอุปกรณ์ที่มีไว้เพื่อใช้หรือเพื่อประโยชน์ร่วมกัน

5. เครื่องมือและเครื่องใช้ที่มีไว้เพื่อใช้หรือเพื่อประโยชน์ร่วมกัน

6. สถานที่ที่มีไว้เพื่อบริการส่วนรวมแก่อาคารชุด

7. ทรัพย์สินอื่นที่มีไว้เพื่อใช้หรือเพื่อประโยชน์ร่วมกัน

8. สำนักงานของนิติบุคคลอาคารชุด

9. อสังหาริมทรัพย์ที่ซื้อหรือได้มาโดยการซื้อหรือรับให้ที่มีค่าภาระติดพันเป็นทรัพย์ส่วนกลาง

10. สิ่งก่อสร้างหรือแบบที่สร้างขึ้นเพื่อรักษาความปลอดภัยหรือสภาพแวดล้อมภายใน อาคารชุดเช่น ระบบป้องกันอัคคีภัย การจัด แสงสว่าง การระบายอากาศ การปรับอากาศ การระบายน้ำ การบำบัดน้ำเสีย หรือการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

11. ทรัพย์สินที่ใช้เงินที่เจ้าของร่วมได้ร่วมกันออกเงินค่าใช้จ่ายตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่4) พ.ศ.2551 ในการดูแลรักษานอกจากตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้ดังกล่าวแล้วทรัพย์สินที่ได้ระบุไว้ในข้อบังคับ นิติบุคคลอาคารชุดให้เป็นทรัพย์ส่วนกลางก็เป็นทรัพย์ส่วนกลางด้วยทรัพย์ ส่วนกลางดังกล่าวถือเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมของเจ้าของห้องชุดตามอัตราระหว่าง เนื้อที่ของห้องชุดแต่ละห้องกับเนื้อที่ของห้องชุดทั้งหมดในขณะขอจดทะเบียน อาคารชุด แต่การจัดการทรัพย์ส่วนกลางต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติอาคารชุด และตามข้อบังคับของนิติบุคคลอาคารชุด


ตอนที่ 4 : นิติบุคคลอาคารชุด

นิติบุคคลอาคารชุดตามพระราชบัญญัติอาคารชุดมีฐานะเป็นนิติบุคคลตามประมวล กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการและดูแลรักษาทรัพย์ส่วนกลางของอาคารชุด ทั้งมีอำนาจกระทำการใดๆเพื่อประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ตามมติของ เจ้าของร่วมภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติอาคารชุด ดังนั้น เมื่อได้มีการโอนกรรมสิทธิ์ในห้องชุดให้แก่บุคคลหนึ่งบุคคลใดครั้งแรกที่ยัง ไม่ได้จดทะเบียนอาคารชุดโดยไม่เป็นการโอนกรรมสิทธิ์ในห้องชุนี้ไปทั้งหมดใน อาคารชุดให้แก่บุคคลใดบุคคลเดียวหรือหลายคนโดยถือกรรมสิทธิ์ร่วมจะต้องขอโอน กรรมสิทธิ์ในห้องชุดพร้อมกับการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดพร้อมกันไปด้วย และในการขอจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดจะต้องมีข้อบังคับของนิติบุคคลอาคาร ชุดเพื่อให้นิติบุคคลอาคารชุดดำเนินการในการจัดการดูแลรักษาทรัพย์ส่วนกลาง ของอาคารชุดตามวัตถุประสงค์ในข้อบังคับของนิติบุคคลอาคารชุด

สาระสำคัญของวัตถุประสงค์ดังกล่าวอย่างน้อยต้องมี

1. ชื่อนิติบุคคลอาคารชุด ซึ้งต้องมีคำว่า "นิติบุคคลอาคารชุด" ไว้ด้วย

2. วัตถุประสงค์เพื่อการจัดการและดูแลทรัพย์ส่วนกลางและมีอำนาจกระทำการใดๆ เพื่อประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ทั้งนี้ตามมติของเจ้าของร่วมภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติอาคารชุด

3. ที่ตั้งของนิติบุคคลอาคารชุดซึ่งจะต้องตั้งอยู่ในอาคารชุด

4. จำนวนเงินค่าใช้จ่ายส่วนกลางของนิติบุคคลอาคารชุดที่เจ้าของร่วมต้องจ่ายล่วงหน้า

5 .การจัดการทรัพย์ส่วนกลาง

6. การใช้ทรัพย์ส่วนบุคคลและทรัพย์ส่วนกลาง

7. อัตราส่วนที่เจ้าของร่วมแต่ละห้องชุดมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนกลางตามที่ขอจดทะเบียนอาคารชุด

8. อัตราส่วนค่าใช้จ่ายร่วมกันของเจ้าของร่วมตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติอาคารชุด

9. ข้อความอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวงการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับทีได้จด ทะเบียนไว้จะกระทำได้ก็แต่โดยมติของที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วมและผู้จัดการ ต้องนำไปจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ที่ ประชุมใหญ่เจ้าของร่วมมีมติ

นิติบุคคล อาคารชุดมีผู้จัดการหนึ่งคนซึ่งจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้ แต่ ถ้านิติบุคคลเป็นกรรมการนิติบุคคลจะต้องแต่งตั้งบุคคลธรรมดาคนหนึ่งเป็นผู้ ดำเนินการแทนนิติบุคคลในฐานะผู้จัดการ

คุณสมบัติของผู้จัดการ การแต่งตั้งและการพ้นจากตำแหน่งของผู้จัดการต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดไว้นิติบุคคล นอกจากมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการดูแลทรัพย์รักษาทรัพย์สินส่วนกลางแล้วยังมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ด้วยคือ

1. จัดทำงบด้วยหนึ่งครั้งทุกรอบ 12 เดือนโดยให้ถือว่าเป็นรอบปีในทางบัญชีของนิติบุคคลอาคารชุดนั้น

งบ ดุลต้องมีการแสดงจำนวนทรัพย์สินและหนี้สินของนิติบุคคลอาคารชุด กับทั้งบัญชีร่ายรับร่ายจ่ายและต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบบัญชีตรวจสอบ แล้วนำเสนอเพื่ออนุมัติในที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วมภายใน 120 วัน นับแต่วันสินปีทางบัญชี

2. จัดทำรายงานประจำปีแสดงผลการดำเนินงานเสนอต่อที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วมพร้อม กับการเสนองบดุลและให้ส่งเอกสารดังกล่าวให้แก่เจ้าของร่วมก่อวันนัดประชุม ใหญ่ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน

3. เก็บรักษารายงานประจำปีแสดงผลการดำเนินงานและงบดุล พร้อมทั้งข้อบังคับไว้ที่สำนักงานของนิติบุคคลอาคารชุด เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าของร่วมตรวจดูได้

รายงาน ประจำปีแสดงผลการดำเนินงานและงบดุลดังกล่าว นิติบุคคลอาคารชุดต้องเก็บ รักษาไว้ไม่น้อยกว่า 10 ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วม

อำนาจหน้าที่ของผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด

1. จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกภายใน 6 เดือนนับแต่วันที่ได้จดทะเบียนอาคารชุดเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการนิติบุคคล อาคารชุดและพิจารณาให้ความเห็นชอบข้อบังคับและผู้จัดการที่ได้ยื่นขอจด ทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดไว้แล้ว

2. ปฏิบัติการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของนิติบุคคลอาคารชุดตามข้อบังคับหรือ ตามมติที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วมหรือคณะกรรมการควบคุมการจัดการนิติบุคคล อาคารชุดโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย

3. ในกรณีจำเป็นและรีบด่วน ผู้จัดการมีอำนาจโดยความริเริ่มของตนเองจัดหรือกระทำการใดๆที่เกี่ยวกับความ ปลอดภัยของอาคาร ดังเช่น วิญญูชนจะทำการรักษาทรัพย์และจัดการทรัพย์สินของตนเอง

4. จัดให้มีการดูแลความปลอดภัยหรือความสงบเรียบร้อยภายในอาคารชุด

5. เป็นผู้แทนนิติบุคคลอาคารชุด

6. จัดให้มีการทำบัญชีรายรับรายจ่ายประจำเดือนและปิดประกาศให้เจ้าของร่วมทราบ ภายใน 15 วันนับแต่วันสิ้นเดือนและต้องปิดประกาศเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วันต่อเนื่องกัน

7. ฟ้องบังคับชำระหนี้จากเจ้าของร่วมที่ค้างชำระค่าใช้จ่ายตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551

8. มีหน้าที่อื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

9. ออกหนังสือรับรองการปลอดหนี้อันเกิดจากค่าใช้จ่ายตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติอาคารชุด(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ให้แก่เจ้าของร่วมภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอและเจ้าของร่วมผู้ร้องขอนั้นได้ชำระหนี้อันเกิด จากค่าใช้จ่ายดังกล่าวครบถ้วนแล้วผู้ จัดการต้องปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยตนเอง เว้นแต่กิจการที่ข้อบังคับหรือมติของที่ประชุมเจ้าของร่วมกำหนดให้มอบหมาย ให้ผู้อื่นทำแทนได้


ตอนที่ 5 : คณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด

คณะ กรรมการนิติบุคคลอาคารชุด ตามพระราชบัญญัติอาคารชุดพ.ศ.2522 ไม่ได้บังคับว่าจะต้องมีคือจะมีหรือไม่ก็ได้ และถ้ามีก็ไม่เกิน 9 คน แต่เมื่อได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 9 คน ซึ่งแต่งตั้งโดยที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วม

กรรมการ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี กรรมการที่ครบกำหนดวาระ อาจได้รับแต่งตั้งอีกได้แต่ไม่อาจหาบุคคลอื่นมาดำรงตำแหน่งได้

บุคคลนี้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติตามที่พระราชบัญญัติอาคารชุดกำหนดไว้

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการมีดังนี้

1. ควบคุมการจัดการนิติบุคคลอาคารชุด

2. แต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งขึ้นทำหน้าที่เป็นผู้จัดการในกรณีที่ไม่มีผู้จัดการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เกิน 7 วัน

3. จัดประชุมคณะกรรมการ 1 ครั้ง ในทุกหกเดือนเป็นอย่างน้อย

4. หน้าที่อื่นตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง

5. จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญปีละ 1 ครั้งภายใน 120 วันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของนิติบุคคลอาคารชุด เพื่อกิจการดังต่อไปนี้

(1) พิจารณาอนุมัติงบดุล

(2) พิจารณารายงานประจำปี

(3) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

(4) พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ที่มา http://www.miracleconsultant.co.th/node/31177

หอพัก


แฟนคลับ [0]
Add เป็นแฟนคลับ Blog นี้

แจ้ง Blog ไม่เหมาะสม • C o m m e n t
 • 1

  1

  ตอนก่อนหน้า ตอนถัดไป

    C O M M E N T   B o X

  อยากบอกว่า :

  ลงชื่อ
  พิมพ์ตัวเลข

  My Blog
  19
  Comments
  3
  Fanclub
  0


      Blog ที่ผ่านมา


  ดู Blog ทั้งหมด


      Favorite Blog
  เก็บรายชื่อ Blog ที่เราชอบมากๆ

  ยังไม่มี Favorite Blog