การพูดโน้มน้าวใจ
ตอนก่อนหน้า

การพูดโน้มน้าวใจ
เกริ่นเรื่อง:
19 ก.ค. 55 , View: 47902 , Post : 24


 

           การพูดโน้มน้าวใจนั้น หมายถึง การพูดเชิญชวน เกลี้ยกล่อม ชักจูงให้ผู้ฟังเกิดความเชื่อถือ ศรัทธา มีความคิดเห็นคล้อยตาม และปฏิบัติตาม เช่น การพูดโฆษณา การพูดหาเสียง การพูดเชิญชวนให้ปฏิบัติตาม การพูดชักจูงให้เปลี่ยนแปลงทัศนคติ การพูดปลุกเร้าให้เกิดปฏิกิริยาต่าง ๆ

ผู้พูดที่ดีย่อมจะพูดโน้มน้าวใจให้ผู้ฟังเปลี่ยนแปลงทัศนคติและความเชื่อไปในทางที่ดีอันจะเป็นประโยชน์แก่ตนเองและสังคม โดยการใช้ความสามารถในการพูดชี้แนะให้ผู้ฟังเห็นสิ่งดีงาม ตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งนั้น และช่วยกันรักษาสิ่งที่ดีงามนั้นไว้ เช่น พูดเชิญชวนให้รักภาษาไทย ใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง พูดให้หันมานิยมรับประทานอาหารไทยแทนอาหารฟาสต์ฟูดของต่างชาติ พูดแนะนำให้เห็นความสำคัญของการเกณฑ์ทหารเพื่อรับใช้ชาติ

การพูดโน้มน้าวใจให้ผู้ฟังเชื่อถือหรือกระทำตามนั้น ควรจะต้องเป็นไปโดยความสมัครใจหรือความยินยอมพร้อมใจของผู้ฟัง มิใช่การบีบบังคับหรือการใช้อุบายอย่างอื่น เช่น แจกเงินให้รางวัลหรือการข่มขู่ ทั้งนี้เพราะความเชื่อที่ถูกบังคับให้เชื่อหรือทำตามนั้น เป็นความเชื่อที่อยู่ได้ไม่นาน ย่อมสลายหายไปเมื่อขาดแรงจูงใจ การพูดโน้มน้าวใจที่ดีและมีประสิทธิภาพ จึงไม่ควรบังคับ แต่จะต้องพูดให้ผู้ฟังตระหนักถึงความเป็นจริง แล้วเกิดความเชื่อถือที่จะกระทำตามด้วยความสมัครใจ

กลวิธีการโน้มน้าวใจ

1. แสดงให้เห็นความหนักแน่นของเหตุผล

การแสดงเหตุผลเป็นส่วนหนึ่งในการจูงใจ ซึ่งสามารถดึงดูดความสนใจ ทำให้เกิดความเชื่อถือและคล้อยตามได้ การให้เหตุผลจะต้องสมเหตุสมผล

2. เร้าให้เกิดความรู้สึกหรืออารมณ์ร่วมกัน

บุคคลที่มีความรู้สึกหรือมีอารมณ์ร่วมกัน เป็นแรงผลักดันสำคัญของมนุษย์ที่จะนำไปสู่เป้าหมายหรือประสบผลสำเร็จร่วมกัน

3. แสดงให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือของผู้โน้มน้าวใจ

บุคลิกภาพหรือชื่อเสียงของผู้พูดเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ทำให้การโน้มน้าวใจสัมฤทธิผล

4. เสนอแนะเพื่อโน้มน้าวใจ

การโน้มน้าวใจโดยการเสนอแนะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ฟัง ผู้อ่าน ใช้ความคิดก่อนที่จะเชื่อถือหรือกระทำตาม

ภาษาเพื่อการโน้มน้าวใจ

-ผู้โน้มน้าวใจควรใช้ภาษาที่มีน้ำเสียงในเชิงเสนอแนะ ขอร้อง วิงวอน เร้าใจ โดยคำนึงถึงจังหวะและความนุ่มนวล

-ผู้พูดต้องหาวิธีโน้มน้าวใจคนฟังให้เอนเอียงมาฝ่ายตน ให้ผู้ฟังเกิดศรัทธา ไม่ควรใช้คำพูดและน้ำเสียงเด็ดขาด แข็งกระด้าง หรือกล่าวตรงไปตรงมาในเชิงตำหนิ ไม่ควรใช้น้ำเสียงในลักษณะของคำสั่งหรือการแสดงอำนาจซึ่งจะกระทบกระเทือนใจผู้รับสาร ทำให้การโน้มน้าวใจไม่บรรลุผลตามต้องการ


แฟนคลับ [0]
Add เป็นแฟนคลับ Blog นี้

แจ้ง Blog ไม่เหมาะสม • C o m m e n t
 • 1

  1 บอกว่า :
  สุดยอด
  23 ม.ค. 56 / 17:00

  2 บอกว่า :
  ขอตัวอย่างหน่อยดิ จะเอาไปทำรายงานนน
  10 ก.พ. 56 / 13:47

  3 บอกว่า :
  sfsdfsd fsefggf
  23 ก.พ. 56 / 09:56

  4 บอกว่า :
  ขอตัวอย่างหน่อยดิ จะเอาไปทำรายงานนน
  23 ก.พ. 56 / 09:57

  5 บอกว่า :
  เยี่ยม
  30 มี.ค. 56 / 14:59

  6 บอกว่า :
  งง งง งง งง งง งง งง งง งง งง งง งง งง งง งง งง งง งง
  19 ส.ค. 56 / 20:31

  7 นน บอกว่า :
  งง งง งง งง วะ
  2 ธ.ค. 56 / 20:39

  8 ... บอกว่า :
  งงงงงงง
  8 ธ.ค. 56 / 10:45

  9 เกด บอกว่า :
  ขอตัวอย่างหน่อยดิ
  8 ธ.ค. 56 / 10:47

  10 ... บอกว่า :
  ขอตัวอย่างหน่อยดิ จะเอาไปทำรายงานนน
  24 ธ.ค. 56 / 17:14

  11 Name Mr'Boy บอกว่า :
  พ่อง ๆๆ
  22 ม.ค. 57 / 11:51

  12 right บอกว่า :
  Rider ooo
  20 ส.ค. 57 / 13:04

  13 มุ้งมิ้ง บอกว่า :
  อยากได้ตัวอย่าง หรือช่วยคิดเรื่องพูดก็ได้ ไม่รู้จะพูดเรื่องอะไร
  4 พ.ย. 57 / 19:20

  14 ืป่าอืิืา่อ้ิ อืิ่กด้อืหแ บอกว่า :
  ่้้้้้้้้้้้้้้้่่่นืร้่เรนิ้่เดกปเ่นด่เสดาี่้ระี้เา่้รกท้รกะืเีัปร่ะเรคือืสาปืด่เืดืิา้อิปือาเืาดเีหเ่้ดิ่้เ้ืทืิิืิทื่ัืืแป่รพืทาด้รเากืเดีหนา่กรดหเาดกห่หสาเีืเากีดร่่่่่่่่่่่่ทแอาผ่กดรีเ่ืาด่เัดกืดกีัดื่้ดรเกหัเพด่้กเคกัพเ่กด้เเ่ดีผก้ื้้เีด่้ดีเหกืเกดั้เกีหเหกด้ีเัดกเ้่ากหดีเัา่้ดเีดัคดือ้ดืแ้ืืผปกดรเอืดแือเหกดั้เดือ่ห้ดีเ้ือทดือ
  28 พ.ย. 57 / 08:25

  15 นา บอกว่า :
  ขอตัวอย่างการพูดโน้มน้าว 5 บรรทัด
  28 พ.ย. 57 / 08:26

  16 นู๋พลอย บอกว่า :
  ขอตัวอย่างหน่ายดิ
  21 ธ.ค. 57 / 14:03

  17 Pim บอกว่า :
  อยากได้ตัวอย่างบ้างครัช
  22 ธ.ค. 57 / 06:18

  18 อั๋น บอกว่า :
  เยี่ยมมากเลยครับ จากเด็ก ตอพ. เหมือนกัน
  12 มิ.ย. 58 / 13:59

  19 อนุชิต อินทร์วงษ์ บอกว่า :
  ข้อมูลดีมากเลย ชอบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบ
  1 ก.ย. 58 / 07:03

  20 ป็อก เด้นิ บอกว่า :
  สุดยอดไปเลย
  27 พ.ย. 58 / 10:46

  21 sahun บอกว่า :
  ดีงามมากกกก
  8 ธ.ค. 58 / 10:42

  22 ^0^ ^ ^ บอกว่า :
  อยากได้ประโยชน์ของการพูดจูงใจว่ามีอะไรบ้างใครรู้บ้างช่วยตอบหน่อยนะคะ
  23 เม.ย. 59 / 17:11

  23 ไร บอกว่า :
  การเอ่ยสัส
  28 ก.ค. 59 / 09:08

  24 ,.,.,. บอกว่า :
  ตัวอย่างงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง
  20 ส.ค. 59 / 20:18

  1

  ตอนก่อนหน้า

    C O M M E N T   B o X

  อยากบอกว่า :

  ลงชื่อ
  พิมพ์ตัวเลข

  My Blog
  2
  Comments
  24
  Fanclub
  0


      Blog ที่ผ่านมา


  ดู Blog ทั้งหมด


      Favorite Blog
  เก็บรายชื่อ Blog ที่เราชอบมากๆ

  ยังไม่มี Favorite Blog