DITP กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ รับนักศึกษาฝึกงาน 62
ตอนก่อนหน้า

DITP กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ รับนักศึกษาฝึกงาน 62
เกริ่นเรื่อง: DITP กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ รับนักศึกษาฝึกงาน 62
9 พ.ย. 61 , View: 64 , Post : 0
โครงการ “พัฒนาศักยภาพบุคลากรรองรับการเปิด AEC ร่วมกับสถาบันการศึกษาไทย” เป็นการร่วมมือกันระหว่างกรมฯ และสถาบันการศึกษาไทย 14 แห่ง เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษา และก้าวเข้าสู่วัยทำงานจริงในอนาคต ได้ใช้โอกาสเก็บเกี่ยวประสบการณ์และความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศ ผ่านการร่วมฝึกปฏิบัติงาน ณ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้เปิดรับสมัครนิสิต-นักศึกษาเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ในรอบปี 2562
(ม.ค. – เม.ย. 2562) โดยนิสิตและ/หรือคณะต้นสังกัดเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

รายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมมีดังต่อไปนี้


คุณสมบัติผู้สมัคร:

เป็นนิสิต-นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาไทย 14 แห่ง ได้แก่

1.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4.มหาวิทยาลัยศิลปากร
5.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6.มหาวิทยาลัยมหิดล
7.มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
8.มหาวิทยาลัยขอนแก่น
9.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10.มหาวิทยาลัยพายัพ
11.มหาวิทยาลัยนเรศวร
12.มหาวิทยาลัยทักษิณ
13.มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
14.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ที่กำหนดดังต่อไปนี้

คุณสมบัติ คะแนน (100%)
1.ด้านผลการเรียนและทักษะทางภาษา
1.1 เกรดเฉลี่ยรวมไม่ต่ำกว่า 2.80
1.2 ภาษาอังกฤษด้านการพูด อ่าน เขียน อยู่ในเกณฑ์ดี (ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70)
1.3 ภาษาไทยด้านการเขียนอยู่ในเกณฑ์ดี (ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70)
1.4 มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศของไทยกับอาเซียน
40%
2.ด้านการสัมภาษณ์
2.1 มีมนุษยสัมพันธุ์ดี พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่อยู่เสมอ
2.2 มีทักษะการปรับตัวในการอนู่ร่วมกับผู้อื่นและสังคมใหม่ได้ดี
2.3 มีทักษะในการเอาตัวรอดในต่างประเทศโดยพึ่งพาผู้อื่นให้น้อยที่สุดได้ดี
2.4 คะแนนการสัมภาษณ์อยู่ในระดับดีขึ้นไป (ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70)
60%


แนวทางการดำเนินโครงการ:

1. มหาวิทยาลัยคัดเลือกนักศึกษาที่จะมาฝึกปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ

2. มหาวิทยาลัยส่งรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกตามหบักเกณฑ์

3. นักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน ณ กรมส่วนกลาง (ม.ค. 62) และ สคต. ภูมิภาคอาเซียนที่ได้รับคัดเลือก  (ก.พ.-เม.ษ. 62)

 

วิธีการสมัคร:

หากมีนิสิตประสงค์เข้าร่วมโครงการข้างต้น นิสิตและ/หรือคณะต้นสังกัดเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด
โดยส่งเอกสารไปยังกลุ่มงานภูมิภาคอาเซียน e-mail: asean.ditp2@gmail.com พร้อมรายชื่อ ประวัติ Transcript และเอกสารที่เกี่ยวข้องของนิสิตโดยระบุ สคต. ที่ประสงค์ไปปฏิบัติงานใน 2 อันดับ

ทั้งนี้นิสิต-นักศึกษาต้องติดต่อกับมหาวิทยาลัยต้นสังกัดเพื่อรับการคัดเลือกตามขั้นตอน

 

ปิดรับสมัคร:

30 พฤศจิกายน 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มหาวิทยาลัยต้นสังกัด 14 แห่งที่ระบุไว้ข้างต้น

ที่มา:

http://www.ditp.go.th/home.php
http://www.joblnw.comแฟนคลับ [0]
Add เป็นแฟนคลับ Blog นี้

แจ้ง Blog ไม่เหมาะสม • C o m m e n t
 • 1

  1

  ตอนก่อนหน้า

  My Blog
  6
  Comments
  0
  Fanclub
  0


      Blog ที่ผ่านมา


  ดู Blog ทั้งหมด


      Favorite Blog
  เก็บรายชื่อ Blog ที่เราชอบมากๆ

  ยังไม่มี Favorite Blog