คัดลอกลิงก์เเล้ว

• N a r u t o • S H I P P U U D E N m a n g a ๛

โดย yyiNg

ข อโ ท ษ น้า ค้า.......ปิ ด เรื่อง แร้ ว ทุกๆคนไปอ่า นได้ที่ http://cartooniverse.awardspace.com/ นะคะ อัพ ทุก อาทิตย์

ยอดวิวรวม

2,638

ยอดวิวเดือนนี้

0

ยอดวิวรวม


2,638

ความคิดเห็น


98

คนติดตาม


5
เรทติ้ง : 95 % จำนวนโหวต : 46
จำนวนตอน : 20 ตอน (จบแล้ว)
อัปเดตล่าสุด :  14 ก.ค. 50 / 21:37 น.
นิยาย • N a r u t o • S H I P P U U D E N m a n g a • N a r u t o • S H I P P U U D E N m a n g a ๛ | Dek-D

ข้อมูลเบื้องต้นของเรื่องนี้

ขอโทษน้าค้า ช่วงนี้ไม่ว่างมา
ลงเลย  

ขอปิดเรื่องเลยแล้วกัน
การบ้านเยอะจริงๆ

ไงก็ไปดูโตะได้ที่
http://cartooniverse.awardspace.com/
นะคะ

อัพตอนใหม่ทุกอาทิตย์


Ps.
ขอบคุณที่เปนกำลังใจที่ดี
เสมอมานะคะ
N a r u t o SHIPPUUDENก็ คื อหนั งภา ค 2 ของ นา รู โ ตะ (ใ นหนั งสื อ กา ร์ตู นมัน จะ แบ่ งภา คอ่ะ)

กา ร์ตู น ที่ มี มา หให้ อ่า นนี้ ไม่ ได้ เ ริ่ มตั้ ง แต่ ตอ น ต้ น ขอ ง ภา ค 2  นะ คะ

ค วาม เดิ ม ตอ น ที่ แล้ ว (ตั้ งแต่ เริ่ ม ภา ค 2)

       หลั งจา ก ที่ นารูโ ตะ ออ กไป ฝึ กวิ ชา กั บ จิ ไร ยะ ที่นอ ก หมู่ บ้า น เป็ นเว ลาประ มา ณ 2 ปี      นา รู โ ตะ ก็ กลั บ มา ที่ หมู่ บ้า นโ คะ โ นะ ฮะ อี กครั้ ง     พอ กลั บมา ถึ ง คาคา ชิ ก็ ให้ นารู โ ตะ กั บซากุ ระ  ฝึ ก แย่ง ก ระ ดิ่ ง จาก คา คา ชิ อี ก ครั้ ง    แ ละครั้ ง นี้ นา รู โ ตะ กับ ซากุ ระ ก็ แย่ งก ระ ดิ่ งมา ได้     ทุ กคน ต่า งเห็ นค วาม เปลี่ ยน แป ล งไป ของ เด็ก ๆ ใน โ คะโนะ ฮะ     ตอ นนั้ นแส งอุษา 2 คนคื อ เด อิ ดา ระ  แ ละ ซา โ ซ ริ ก็ ไ ด้ เคลื่อ นไห วไป จั บ สัตว์   หา ง ที่ หมู่ บ้า นซึ นะ งา คุ เ ระ  ซึ่ ง สั ตว์ หาง ก็ คื อ ผู้ พิ ทั กษ์ ทรา ย (หา งเดี่ ยว) ที่ อยู่ ใน ตั ว ของ คา เซะ คา เ งะ (กา อา ระ)     โด ย เด อิ ดาระ ไ ด้ เข้า ไป สู้ กั บ กาอา ระ เพีย ง คนเดี ยว  ส่ว น ซาโ ซริ ก็ รอ อยู่ นอ ก หมู่ บ้า น   ใน ที่สุ ด กา อา ระก็ ถูก จั บตั วไป    หมู่ บ้า นซึ นะ จึ งขอ ความ ช่ว ยเหลื อ จา ก โ คะโ นะ ฮะ   ทีม คา คาชิ จึง มา ช่ว ยเหลื อ โดย มี ท่า น ย่าโจ จา ก ซึนะ ไป ด้วย     และ ตา มกา อาระ ไป    แ ละทีม ไก  ตา มมา สมทบ และ สู้ กั น     ซา กุ ระ แ ละย่าโ จ  โค่น ซาโ ซริ หลา นแท้ ๆ ของ ย่า โ จลง ไ ด้     แ ละย่าโ จ ก็ ได้ ใช้ วิ ชา ลั บ ต้อ งห้า มเพื่อ คื นชีพ ให้ กาอาระ แต่ คน เอง ต้อ งตา ย       พอ จบ ภา รกิ จ กลับมา หมู่ บ้า นอี ก ครั้ ง ก็ มี คำ สั่ งให้ ไป ทำ ภาร กิ จ ใ หม่ ใน ทีม คาคา ชิ  แต่ ตอ นนี้คา คา ชิ ไม่ อยู่ เ ลยต้อง ใ ห้ ยามาโ ตะ จา กหน่ว ยลั บไป เป็ น  หั วหน้า แท น แ ละให้ ซา อิ คน จา ก รา ก มา แท นซาซึ เ กะ    ภา รกิ จก็คื อ แกล้ งไ ป พบ คน ขอ งโอ โร จิ มารุ ตา มที่ ซาโซ ริ บ อ ก ก่อ นตา ย ว่า จะ นั ด พบ กั บ สา บลั บของ ตน ที่เป็ นคน ของ โอโร จิ มารุ    แ ละ นา รู โตะ ก็ ได้ สู้ กั บ โอ โร จิ มารุ จน หา งจอ้ งจอ ก 9 หา งงอ ก ออ กมา 4 หา ง แ ละซา อิ ก็หั ก หลั งตา มโอ โ รจิ มารุ ไป        ทีม คา คา ชิ ที่เ หลื อ ก็ เล ยตาม ไป  และ ซา อิ ก็ กลั บใจ มา อยู่ ข้า ง ทีม คา คาชิ      ทีม คา คาชิ ไ ด้เจอ กั บซาซึ เ กะ แต่ ยั งไม่ ไ ด้สู้ กั น           ซา ซึ เ กะก็ ไป กั บโอโ ร จิ มา รุ  ก่อ น          ทั้ ง หม ด เลย กลั บหมู่ บ้า น       นา รูโ ตะ ก็ ได้ ฝึ กวิชา ใหม่     แสง อุ  ษา ก็ เคลื่อ น ไหว อีก รอ บ  โดย ซาซุคุ และ ฮิ ดั น แห่ งแส งอุ ษา ไ ด้ ฆ่า ครู อาซึม่า ตา ย     ชิกา มา รุ จึ งมา ฆ่า ฮิ ดั นล้า งแค้ นให้ ครู   และ นา รูโตะ ก็ ไ ด้ใช้ วิชา ใหม่ จั  ด การ   
ซา ซุ คุ .................................     


ต่ อ จา กนี้ อ่า นต่อ ตอ น 3 4 3 เลย จ้าคอ ม เม้นท์ ด้ วย นะ ค๊า ^^      
เครดิต : http://cartooniverse.awardspace.com/hero's come back - nobodyknows+

กดเพลงฟังด้วยน๊าคร๊า

สารบัญ อัปเดต 14 ก.ค. 50 / 21:37

ตอน
ชื่อตอน

ผลงานทั้งหมด ของ yyiNg

บทวิจารณ์

ยังไม่มีบทวิจารณ์ของเรื่องนี้

คำนิยม Top

ยังไม่มีคำนิยมของเรื่องนี้

คำนิยมล่าสุด

ยังไม่มีคำนิยมของเรื่องนี้

98 ความคิดเห็น

 1. วันที่ 27 กรกฎาคม 2550 / 12:26
  เหอๆ ลองเข้ามาอีกที...ยังมิได้อัพเลยแฮะ...
  ยังไงซะก็สู้ๆนะครับ จะรออ่านต่อไป...
  อิอิ...>O<
  #98
  0
 2. วันที่ 15 กรกฎาคม 2550 / 00:15
  ขอบจัยเน้อ
  #97
  0
 3. วันที่ 7 กรกฎาคม 2550 / 15:16
  อัพไวๆเน้ออ้ายรออยู่
  #96
  0
 4. วันที่ 3 กรกฎาคม 2550 / 17:05
  อัพด้วยนะงั๊ฟ มาอ่านแย๊วววว>O<
  #95
  0
 5. วันที่ 30 มิถุนายน 2550 / 21:13
  ใจเน้อหญิงอิอิ
  #94
  0
 6. วันที่ 27 มิถุนายน 2550 / 12:43
  .................
  #93
  0
 7. วันที่ 21 มิถุนายน 2550 / 14:34
  เหอะๆเม้นๆโหวตๆให้หญิงกานหน่อย
  #92
  0
 8. วันที่ 20 มิถุนายน 2550 / 20:12
  เม้นๆๆๆโหวตๆๆให้กำลังใจคนโพสด้วยจ้า
  #91
  0
 9. วันที่ 19 มิถุนายน 2550 / 19:57

  เม้นช่วยหญิงเม้นนนนนนโหวตๆๆๆๆๆๆๆ

  #90
  0
 10. วันที่ 17 มิถุนายน 2550 / 21:15
  พูดจริงๆนะนิหญิงติดต่อสาวให้พี่ได้นะจะมาเม้นให้ทุกช.ม.เลยเอ้าอิอิ
  #89
  0
 11. วันที่ 17 มิถุนายน 2550 / 19:04
  มาอัพต่อไวๆนะคะ ^__^
  #88
  0
 12. วันที่ 17 มิถุนายน 2550 / 09:50

  อัพต่อไวๆเน้อ

  #87
  0
 13. วันที่ 16 มิถุนายน 2550 / 14:59
  ใจจ้าหญิง
  #86
  0
 14. วันที่ 13 มิถุนายน 2550 / 11:56
  ไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นเหมือนเรารึเปล่านะ

  แต่เรามองไม่เห็นภาพอ่ะช้วยแก้ไขหน่อยได้ป่ะ
  #85
  0
 15. วันที่ 9 มิถุนายน 2550 / 21:20
  เยี่ยมมากเลยอิอิหนุกจางนะหญิงลงใหม่ไวๆเน้อ
  #84
  0
 16. วันที่ 9 มิถุนายน 2550 / 17:38
  ชักสนุกแล้วสิ ! ชักสนุกแล้วสิ ! ฮ่าๆๆๆ ^0^ ละก็สิ่งที่อยากบอกสุดท้ายก็คือ
  " มาอัพต่อไวไวนะจ๊ะ ^__^ "   Yo ! Yo !
  #83
  0
 17. วันที่ 9 มิถุนายน 2550 / 15:30

  มา แร้ ว จ้า    ตอ น ใหม่        ...    อิอิ

  #82
  0
 18. วันที่ 9 มิถุนายน 2550 / 12:34
  เยี่ยม...........คราวนี้ก็หมดปัญหาเรื่องกลัวว่าโอโรจิมารุจะกลับมายึดร่างซาซึเกะแร้ว...........หุๆๆๆๆๆ
  #81
  0
 19. วันที่ 3 มิถุนายน 2550 / 23:26
  *-*เหอะๆหามาไวๆเน้ออ้ายรออยุ่
  #80
  0
 20. วันที่ 3 มิถุนายน 2550 / 20:39
  โพสไวๆเน้อพี่รออยู่
  #79
  0
 21. วันที่ 3 มิถุนายน 2550 / 11:47
  Yo! Yo ! มาอัพต่อไวๆนะจ๊ะ ^__^
  #78
  0
 22. วันที่ 2 มิถุนายน 2550 / 18:59
  ใจเด้อหญิง
  #77
  0
 23. วันที่ 2 มิถุนายน 2550 / 06:43
  ออนเอ็มมั้งจิพี่เหงาอิอิ
  #76
  0
 24. วันที่ 1 มิถุนายน 2550 / 22:16

  เหอะๆสวัดดีช่าวโคโนฮะ/สึนะ/คิริ/อื่นๆทุกคนเหอะๆ

  #75
  0
 25. วันที่ 31 พฤษภาคม 2550 / 08:49

  หวัดดีหญิงอิอิคอมเสียเลยมะได้มาคุยด้วยเลยอิอิ

  #74
  0