Benzchacha
ดู Blog ทั้งหมด

ครม.แต่งตั้ง ดร.อมร มีมะโน นั่งประจำสำนักเลขาธิการนายกฯ ให้เข้ามาช่วยพัฒนาการเมือง และเศรษฐกิจ

เขียนโดย Benzchacha

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โดยได้แต่งตั้ง ดร.อมร มีมะโน ผู้ก่อตั้งบริษัท AJ เจ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์เอเจ โดยให้เริ่มดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป เพื่อให้เข้ามาช่วยงานพัฒนาด้านการเมือง เศรษฐกิจ และ สังคมให้มีความก้าวหน้ามากขึ้น

ซึ่งประวัติด้านการศึกษาของ ดร.อมร มีมะโน นั้นถือว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเยอะมาก เพราะจบการศึกษาระดับปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาบริหารและจัดการ มหาวิทยาลัยปักกิ่ง และได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปัจจุบัน ดร.อมร มีมะโน ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการพลังงาน สภาผู้แทนราษฎร เป็นที่ปรึกษา และยังดำรงตำแหน่งทางสังคมอีกหลายตำแหน่ง เช่น นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมการค้าสัมพันธ์ไทย-จีน ซึ่งความรู้และความสามารถของ ดร.อมร มีมะโน ที่มีนั้นจะเข้ามาช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศไทยให้กลับมาฟื้นตัวได้โดยเร็ว หลังจากประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยจะเข้ามาช่วยส่งเสริมและสนับสนุนเรื่อการเศรษฐกิจระหว่างประเทศ การค้า การลงทุน โดยเฉพาะ ไทย-จีนให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนต่างชาติ

 


ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น