WebsiteBigbang
ดู Blog ทั้งหมด

การวางแผนพัฒนาทําเว็บไซต์

เขียนโดย WebsiteBigbang
ในปัจจุบันการใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ขยายวงกว้างขวางมากขึ้นเนื่องจากสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายหรือลูกค้าได้จำนวนมากในระยะเวลาอันรวดเร็วและใช้ต้นทุนที่ต่ำจึงทำให้อินเทอร์เน็ตกลายเป็นสิ่งจำเป็นที่หลายองค์กรนำมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการทางธุรกิจอีกทางหนึ่งเช่นการขายสินค้าออนไลน์การประชาสัมพันธ์องค์กรการโฆษณาสินค้าหรือการติดต่อสื่อสารระหว่างลูกค้าเป็นต้น

อย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงในการเผยแพร่ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตคือความสวยงามของเว็บไซต์ความถูกต้องของข้อมูลรวมถึงรูปแบบการนำเสนอที่สามารถดึงดูดความสนใจของผู้ใช้ได้เป็นอย่างดีผู้พัฒนาจึงต้องวางแผนและจัดเตรียมรูปแบบการนำเสนอเว็บไซต์ทั้งกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการเข้าถึงให้ชัดเจนก่อนการทําเว็บไซต์การออกแบบและรับทําเว็บไซต์ในปัจจุบันสามารถใช้เทคโนโลยีเทคนิคที่เรียกว่า CSS มาใช้งานเพื่อเพิ่มความสามารถของภาษา html ให้แสดงผลบนเว็บไซต์ในรูปแบบต่างๆได้อย่างสมบูรณ์และเกิดความสวยงามมากขึ้นเช่น เมนูรูปแบบต่างๆการกำหนดสีพื้นหลังหรือสีข้อความเป็นต้นแต่เนื่องจากการสร้างเว็บไซต์แต่ละประเภทมักมีความต้องการในเนื้องานที่แตกต่างกันดังนั้น จะกล่าวถึงระดับขั้นตอนและวิธีการพัฒนาทําเว็บไซต์รวมไปถึงหลักการออกแบบเว็บไซต์เบื้องต้นที่ผู้พัฒนาจำเป็นต้องทราบก่อนลงมือทำในหัวข้อดังนี้

กำหนดขอบเขตการทําเว็บไซต์

การพัฒนาเว็บไซต์มีหลักการหรือการกำหนดขอบเขตที่ตายตัวแต่จะขึ้นอยู่กับความหมายและความต้องการในการใช้งานเว็บไซต์มันสร้างมาเพื่ออะไรเช่นเพื่อขายสินค้าหรือรับเสนอข้อมูลของหน่วยงานเป็นต้นผู้พัฒนาจะต้องศึกษาความต้องการของผู้ใช้หรือรายละเอียดต่างๆก่อนเพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างเว็บไซต์ให้ตรงความต้องการให้มากที่สุดโดยสามารถจำแนกขั้นตอนการกำหนดขอบเขตที่ผู้พัฒนาทําเว็บไซต์ส่วนใหญ่ยึดถือเป็นหลักการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวางแผนที่ต้องรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเป้าหมายและความต้องการของผู้ใช้งาน อีกทั้งยังมีเรื่องของขั้นตอนการสร้างเว็บไซต์ที่เป็นลำดับแผนงานให้เห็นกระบวนการทำงานตั้งแต่ต้นจนจบ อีกทั้งการกำหนดขอบเขตของเว็บไซต์บะหมี่ความสามารถหรือความต้องการของเว็บไซต์เกี่ยวกับเรื่องใดบ้าง

Project Manager  เป็นผู้ตัดสินใจและประสานงานกับลูกค้าจัดสรรทรัพยากรควบคุมการทำงานกำหนดขอบเขตการทำงานและรายงานผลความคืบหน้าของการดำเนินงาน

web Designer ทำหน้าที่ออกแบบไว้ให้สวยงามตรงความต้องการของผู้ใช้งานและมีความง่ายต่อการใช้งาน

web developer ทำหน้าที่พัฒนาโปรแกรมหรือสร้างเว็บไซต์โดยอาศัยการออกแบบที่ web Designer สร้างขึ้นรวมถึงตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขเมื่อสร้างเว็บไซต์เสร็จสมบูรณ์

การกำหนดเป้าหมาย

การกำหนดเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาทําเว็บไซต์ทั้งหมดเพราะช่วยให้ผู้พัฒนาสามารถกำหนดทิศทางการดำเนินงานงบประมาณรวมทั้งระยะได้อย่างเหมาะสมเพื่อให้งานมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้อย่างไรก็ตามเพื่อให้ผลงานตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุดผู้พัฒนาจะต้องให้ความสำคัญและปัจจัยต่อไปนี้

ความต้องการของลูกค้า เพื่อสิ่งสำคัญในการดำเนินงานผู้พัฒนาจะต้องรวบรวมความต้องการของลูกค้าอย่างละเอียดว่าต้องการข้อมูลหรืองานออกมาในรูปแบบใดเช่นหน้าตาของเว็บไซต์หรือระยะเวลาการทำงาน

เป้าหมายของลูกค้า ก่อนการพัฒนาเว็บไซต์ผู้พัฒนาต้องทราบถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของลูกค้าก่อนว่าต้องการสร้างเว็บไซต์เพื่องานในลักษณะใดเช่นเพื่อการขายสินค้าหรือเพื่อนำเสนอข้อมูลของหน่วยงานประชาสัมพันธ์ทั่วไป นอกจากการเก็บรวบรวมข้อมูลลูกค้าเพื่อให้ได้ผลงานออกมาตรงตามความต้องการของลูกค้าแล้วผู้พัฒนาทําเว็บไซต์ยังต้องคำนึงถึงปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายที่อาจเปลี่ยนแปลงในระหว่างการทำงานด้วย

ความสวยงามของการออกแบบเว็บไซต์ เช่นการออกแบบทำให้เว็บไซต์ดูสวยงามมีการใช้งานที่ง่ายไม่สลับซับซ้อน

โครงสร้างเว็บไซต์

การกำหนดโครงสร้างข้อมูลภายในเว็บไซต์จะช่วยให้ผู้พัฒนาเว็บไซต์สามารถกำหนดลำดับการทำงานต่างๆภายในเว็บไซต์ได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้นเช่นการสร้างเชื่อมโยงเพจภายในเว็บไซต์เดียวกันหรือว่าใช้อื่นรวมทั้งช่วยให้มองเห็นภาพรวมส่วนประกอบทั้งหมดภายในเว็บไซต์อย่างไรก็ตามการกำหนดโครงสร้างข้อมูลหรือเนื้อหาต่างๆภายในเว็บไซต์ผู้พัฒนาทําเว็บไซต์จะต้องวางแผนการทำงานให้ชัดเจนจากนั้นจึงกำหนดเนื้อหาในแต่ละเพจว่ามีวัตถุประสงค์ต้องการนำเสนอการใช้งานในด้านใด

การว่าจ้างให้สร้างเว็บไซต์สำหรับเก็บข้อมูลรถยนต์โดยต้องการให้เว็บไซต์สามารถแสดงข้อมูลรถยนต์ได้ทั้งหมดเช่นรูปภาพชื่อยี่ห้อและราคาลูกค้าสามารถติดต่อกับทางบริษัทผ่านทางเว็บไซต์ได้เช่น แจ้งความจำนงเพื่อขอทดลองขับหรือสามารถแสดงความคิดเห็นลงในเว็บไซต์ได้อ้างอิง
ภาพประกอบ: Photo by Domenico Loia on Unsplash
เนื้อหาบทความ: หนังสือใช้งาน CSS แบบมืออาชีพ
http://www.tpa.or.th/writer/read_this_book_topic.php?bookID=4455&read=true&count=true

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น